-А-

Авторське право – авторское право - сopyright – ключова галузь права інтелектуальної власності. Призначене захищати зовнішню форму вираження об’єкта.  Об’єктом авторських правовідносин є нематеріальне благо. Воно представлене продуктами духовної творчості. Ними є твори науки, літератури, мистецтва.

Ключевая отрасль права интеллектуальной собственности. Предназначено защищать внешнюю форму выражения объекта. Объектом авторских правоотношений является нематериальное благо. Оно представлено продуктами духовного творчества. Ими являются произведения науки, литературы, искусства.

Андрагогіка – андрагогика – andragogika – назва галузі педагогічної науки. Вона охоплює проблеми навчання і виховання дорослих.  Ця наука досліджує специфіку навчання дорослих. Синонім терміна «андрагогіка» - «педагогіка дорослих».

Название области педагогической науки. Она охватывает проблемы обучения и воспитания взрослых. Эта наука исследует специфику обучения взрослых. Синоним термина «андрагогика» - «педагогика взрослых».

Андрагог – андрагог – andragog – фахівець в галузі андрагогіки. Спеціаліст у сфері навчання дорослих людей. Ця сфера охоплює реабілітаційну, соціальну роботу. Андрагог допомагає людям повірити в себе.

Специалист в области андрагогики. Специалист в сфере обучения взрослых людей. Эта сфера охватывает реабилитационную, социальную работу. Андрагог помогает людям поверить в себя.

Аналіз задач – анализ задач – task analysis – цей прийом використовується в управлінні підприємством. Процес розчленування головної задачі на ряд складових. Такий поділ відбувається  на різних рівнях. По об’єктах, виконавцях, фазам виробництва.

Этот прием используется в управлении предприятием. Процесс расчленения главной задачи на ряд составляющих. Такое разделение происходит на разных уровнях. По объектам, исполнителям, фазам производства.

Аніматор – аниматор – animator – артист, зображуючий будь-яких персонажів на різних заходах. Входить до складу анімаційної команди. Виконує завдання супроводу гостей і їх розважання. Існують різні види аніматорів.

Артист, изображая любых персонажей на различных мероприятиях. Входит в состав анимационной команды. Выполняет задачи сопровождения гостей и их развлечения. Существуют различные виды аниматоров.

Анкета – анкета – profile  – спеціально розроблений спеціалістами опитувальний лист. Використовується при проведенні різних досліджень. Наприклад, соціологічних, політичних, маркетингових. Це потрібно для оцінки поточної ситуації. Або це спеціальний бланк для одержання інформації про певну особу.

Специально разработан специалистами опросный лист. Используется при проведении различных исследований. Например, социологических, политических, маркетинговых. Это нужно для оценки текущей ситуации. Или это специальный бланк для получения информации об определенном лице.

Активність – активность – activity – загальна характеристика живих істот. Забезпечує підтримку життєво важливих зв'язків. Активність людини зумовлена потребами. Вона є джерелом її розвитку. Активність завжди супроводжує діяльність людини.

Общая характеристика живых существ. Обеспечивает поддержание жизненно важных связей. Активность человека обусловлена потребностями. Она является источником ее развития. Активность всегда сопровождает деятельность человека.

Адаптація – адаптация – adaptation – процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища. Пристосування  функцій організмів до умов середовища. Існує ще термін «соціальна адаптація». Вона має дві форми: активну і пасивну.

Процесс приспособления к меняющимся условиям внешней среды. Приспособления функций организмов к условиям среды. Существует еще термин «социальная адаптация». Она имеет две формы: активную и пассивную.

Активні ігри – активные игры – active games – це свідома, активна діяльність дитини. Вона характеризується точним і своєчасним виконанням завдань. Ігри базуються на різних видах рухів. Обов’язковими для всіх граючих  є правила.

Это сознательная, активная деятельность ребенка. Она характеризуется точным и своевременным выполнением заданий. Игры основаны на различных видах движений. Обязательными для всех играющих есть правила.

Автостоп – автостоп – hitchhiking – спосіб пересування з використанням попутного транспорту. Різновид неорганізованого туризму з використанням попутних автомобілів. Такий проїзд зачасту безкоштовний. Безквитковий проїзд в маршрутному транспорті не вважається автостопом.

Способ передвижения с использованием попутного транспорта. Разновидность неорганизованного туризма с использованием попутных автомобилей. Такой проезд зачастую бесплатный. Безбилетный проезд в маршрутном транспорте не считается автостопом.

Агротуризм – агротуризм - farm tourism – вид відпочинку в сільській місцевості. В зручних селянських будинках, агрооселях. Туристи ведуть сільський спосіб життя. Беруть участь у традиційній сільській праці. Є доволі популярним напрямом відпочинку.

Вид отдыха в сельской местности. В удобных крестьянских домах, агроусадьбах. Туристы ведут сельский образ жизни. Участвуют в традиционной сельской труда. Есть достаточно популярным направлением отдыха.

Агенство туристичне – агенство туристическое – tourist agency – форма організації туристичного бізнесу. Вона є частиною збутового ланцюга в сфері туризму. Турагенство виступає посередником між туроператором і клієнтом. Основне завданням агенства - надання інформації про туристичні продукти.

Форма организации туристического бизнеса. Она является частью сбытовой цепи в сфере туризма. Турагенство выступает посредником между туроператором и клиентом. Основной задачей агентства - предоставление информации о туристических продуктах.

Апарт-готель – апарт-отель – аparthotel – готель, що складається з квартир. Їхня ціна не залежить від кількості гостей. Готель розрахований на самообслуговування. В номерах обов’язкові кухні з необхідним інвентарем.

Отель состоит из квартир. Их цена не зависит от количества гостей. Отель рассчитан на самообслуживание. В номерах обязательны кухни с необходимым инвентарем.

Агентська знижка – агентская скидка – agent's discount - зазначається в описі послуг готелю. Може становити комерційну таємницю. Розмір знижки становить 3-12% загальної вартості. Вона надається туроператором агенту під час продажу турів.

Отмечается в описании услуг отеля. Может составлять коммерческую тайну. Размер скидки составляет 3-12% общей стоимости. Она предоставляется туроператором агенту при продаже туров.

Автотуризм – автотуризм – trailering – вид подорожі з використанням автомобіля. Він може бути особистим або орендованим. Авто тут виступає транспортним засобом. Подорожі можуть проводитись в будь-який час.

Вид путешествия с использованием автомобиля. Он может быть личным или арендованным. Авто здесь выступает транспортным средством. Путешествия могут проводиться в любое время.

Словник складала Полова Юлія.