-Б-

Банджі-джампінг – Банджи-джампинг – Bundgee jumping – екстремальний вид спорту, суть якого полягає в здійсненні стрибків зі страхувальним еластичним канатом з різних об’єктів таких як мости, дамби тощо для отримання гострих відчуттів.

Экстремальный вид спорта, суть которого заключается в осуществлении прыжков со страховочным эластичным канатом с различных объектов таких как мосты, дамбы и т.п. для получения острых ощущений.

Безпека - Безопасность - Security – умови в яких перебуває система, коли на неї діють зовнішні і внутрішні чинники, що не призводять на даному етапі до негативних для цієї системи наслідків.

Условия в которых находится система, когда на нее действуют внешние и внутренние факторы, которые не приводят на данном этапе к негативным для этой системы последствий.

Безпека гуманітарна – Безопасность гуманитарная – стан захищеності людини, народу їхніх цілей, цінностей, ідеалів та культури; необхідне заохочення розвитку прав та обов’язків людини та основних свобод, незалежно від раси релігії та статі.

Состояние защищенности человека, народа их целей, ценностей, идеалов и культуры; необходимое поощрение развития прав и обязанностей человека и основных свобод, независимо от расы религии и пола.

Безпека економічна – Безопасность економическая – Economic Security – стан національної економіки при якому зберігається стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, а також характеризується здатністю до самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави.

Состояние национальной экономики при котором сохраняется устойчивость к внутренним и внешним угрозам, а также характеризуется способностью к самовоспроизведению для удовлетворения потребностей граждан, общества и государства.

Безпека людини – Безопасность человека – Human security – стан людського організму під час дії зовнішніх і внутрішніх факторів, який не призводить до передчасної смерті, погіршення функціонування організму  та не перешкоджає досягненню поставлених цілей.

Состояние человеческого организма во время действия внешних и внутренних факторов, которые не приводят к преждевременной смерти, ухудшению функционирования организма и не препятствует достижению поставленных целей.

Безпека соціальна – Безопасность социальная – Social Security – стан суспільства при якому забезпечується номінальний рівень соціальних благ та соціальних умов, таких як санітарно-епідеміологічні, екологічні, соціальні, що визначають  якість життя людини і суспільства в цілому.

Состояние общества при котором обеспечивается номинальный уровень социальных благ и социальных условий, таких как санитарно-эпидемиологические, экологические, социальные, определяющие качество жизни человека и общества в целом.

Безпека психологічна – Безопасность психологическая - Psychological Security – стан в якому забезпечується не тільки фізична стабільність роботи людського організму, але і психологічна, незважаючи на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників.

Состояние в котором обеспечивается не только физическая стабильность работы человеческого организма, но и психологическая, несмотря на воздействие внешних и внутренних факторов.

Безпека фізична – Безопасность физическая - Physical Security  - нормальний стан організму, що зберігається незважаючи на дію зовнішніх і внутрішніх подразників шляхом використання додаткових засобів у вигляді вогнепальної та холодної зброї та навиків рукопашного бою.

Нормальное состояние организма, которое сохраняется несмотря на действие внешних и внутренних раздражителей путем использования дополнительных средств в виде огнестрельного и холодного оружия и навыков рукопашного боя.

Бейсбол – Бейсбол – Baseball – вид командної спортивної гри суть якої полягає в здійсненні маніпуляцій з бейсбольним м’ячем та битою. При цьому в  грі беруть участь дев’ять інколи десять осіб.

Вид командной спортивной игры суть которой заключается в осуществлении манипуляций с бейсбольным мячом и битой. При этом в игре участвуют девять иногда десять человек.

Бейс-джампінг – Бейс-джампинг – Base jumping  – екстремальний вид спорту, суть якого полягає в затяжних стрибках з парашутом з високих об’єктів, таких як хмарочоси,  гірські скелі, мости, башти тощо.

Экстремальный вид спорта, суть которого заключается в затяжных прыжках с парашютом с высоких объектов, таких как небоскребы, горные скалы, мосты, башни и тому подобное.

Бар’єр психологічний – Барєр психологический - Psychological Barrier – своєрідний психічний стан, що проявляється в незвичайній пасивності суб’єкта, що заважає виконанню певних дій. Його емоційний механізм полягає у посиленні почуття вини, сорому, страху, тривоги.

Своеобразное психическое состояние, проявляется в необычной пассивности субъекта, что мешает выполнению определенных действий. Его эмоциональный механизм заключается в усилении чувства вины, стыда, страха, тревоги.

Безпека інформаційна – Безопасность информационная – Information Security – стан захищеності життєво важливих інтересів суб’єкта при якому запобігається нанесення йому шкоди через невірогідність, невчасність інформації що використовується; використання, порушення цілісності та конфіденційності доступності інформації.

Состояние защищенности жизненно важных интересов субъекта при котором предотвращается нанесение ему вреда через недостоверность, несвоевременность информации используемой; использование, нарушение целостности и конфиденциальности доступности информации.

Бізнес – Бизнес – Business – підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, яка не суперечить законам і спрямована на отримання прибутку для подальшого збагачення власників цієї діяльності. Існує малий, середній, великий бізнес.

Предпринимательская, коммерческая или любая другая деятельность, которая не противоречит законам и направлена на получение прибыли для дальнейшего обогащения владельцев этой деятельности. Существует малый, средний, крупный бизнес.

Бізнес-тренінг – Бизнес-тренинг – Business Training -  вид навчання, який має на меті передусім формування ділових навиків і умінь співробітника фірми, для отримання ним в подальшому більших досягнень у його справі.

Вид обучения, который имеет целью прежде всего формирование деловых навыков и умений сотрудника фирмы, для получения им в дальнейшем больших достижений в его деле.

Боулінг – Боулинг – Bowling – спортивна гра зі спеціальним м’ячем, яка пішла від гри в кеглі. Головна ціль гри збити якомога більшу кількість кегель за якомога меншу кількість використаних спроб.

Спортивная игра со специальным мячом, которая ушла от игры в кегли. Главная цель игры сбить как можно большее количество кегель за наименьшее количество использованных попыток.

Словник склав Гусак Олександр.