-Г-

Географія - География – Geography – наука, яка вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природу, соціально-економічну різноманітність. Ряд зв'язаних між собою наук, які досліджують поверхню землі, природні умови, населення, економічні ресурси.

Наука, изучающая географическую оболочку Земли, ее пространственную природу, социально-экономическое разнообразие. Ряд связанных между собой наук, исследующих поверхность земли, природные условия, население, экономические ресурсы.

Гештальт-терапія – Гештальт-терапія - Gestalt therapy – метод гуманістичної терапії. Аналізує внутрішній досвід із метою відтворення "хорошого гештальта". Це спонукання людей визнати і прийняти себе, використовуючи прийоми рольової гри та штучної фрустрації.

Метод гуманистической терапии. Анализирует внутренний опыт с целью воспроизведения "хорошего гештальта". Это побуждение людей признать и принять себя, используя приемы ролевой игры и искусственной фрустрации.

Гід – Гид – Guide – провідник-професіонал, що супроводжує туристів або екскурсантів під час проходження маршруту. Екскурсовод, який вільно володіє мовою країни перебування. Може означати довідник, путівник по визначних місцях, музеях.

Проводник-профессионал, сопровождающий туристов или экскурсантов при прохождении маршрута. Экскурсовод, свободно владеющий языком страны пребывания. Может означать справочник, путеводитель по достопримечательным местам, музеям.

Гідропарк – Гидропарк- Ніdropark – парк із водно-розважальним комплексом. Зелена зона біля водойми або водотоку перетворена на місце відпочинку. Пропонуються такі послуги як пляжний та спортивний відпочинок, водні атракціони тощо.

Парк с водно-развлекательным комплексом. Зеленая зона возле водоема или водотока превращена в место отдыха. Предлагаются такие услуги как пляжный и спортивный отдых, водные аттракционы и т.п.

Гіпнопедія - Гипнопедия - Sleep-learning – методика навчання під час природного сну людини. Полягає в прослуховуванні учнем під час сну певних записів або голосу гіпнотизера. Особливо ефективна для закріплення однорідної інформації.

Методика обучения во время естественного сна человека. Заключается в прослушивании учеником во время сна определенных записей или голоса гипнотизера. Особенно эффективна для закрепления однородной информации.

Гість - Гость - Guest – відвідувач, що по-дружньому провідує кого-небудь. Той, хто приходить, приїздить, щоб відвідати кого-небудь вдома. Людина, запрошена або допущена на збори, засідання. Особа, запрошена для туристської поїздки.

Посетитель, дружески навещает кого-нибудь. Тот, кто приходит, приезжает, чтобы посетить кого-нибудь дома. Человек, приглашен или допущен на собрания, заседания. Лицо, приглашенное для туристской поездки.

Глибина психологія - Глубинная психология - Depth psychology – напрям сучасної психології. Відносять роботи Фрейда, Юнга, Адлера, неофрейдизм. Досліджує глибинні сили особистості, її потяги і тенденції, що протиставляються процесам, які відбуваються на «поверхні» свідомості.

Направление современной психологии. Относят работы Фрейда, Юнга, Адлера, неофрейдизм. Исследует глубинные силы личности, ее влечения и тенденции, противопоставляются процессам, происходящим на «поверхности» сознания.

Гостиність – Гостеприимство – Hospitality – створення комфортного перебування туриста поза місцем постійного проживання. Вміння дати відчути клієнтові, що йому раді. Якість особистості, яка виявляється як готовність і здатність прийняти подорожуючого.

Создание комфортного пребывания туриста вне места постоянного проживания. Умение дать почувствовать клиенту, что ему рады. Качество личности, которая проявляется как готовность и способность принять путешественника.

Готель - Гостиница - Нotel – підприємство, заклад розміщення спеціалізоване на наданні послуг розміщення, харчування, інших додаткових послуг. Забезпечує комфортну й безпечну життєдіяльність людині, яка тимчасово перебуває поза місцем постійного проживання.

Предприятие, учреждение размещения специализированное на предоставлении услуг размещения, питания, других дополнительных услуг. Обеспечивает комфортную и безопасную жизнедеятельность человеку, временно находится вне места постоянного проживания.

Готовність до дії - Готовность к действию - Сommitment to action – установка, спрямована на виконання дії. Стан мобілізації психофізіологічних систем людини, які забезпечують ефективне виконання дій. Реалізується за рахунок прояву фізичної підготовленості та психологічних факторів готовності.

Установка, направленная на выполнение действия. Состояние мобилизации психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение действий. Реализуется за счет проявления физической подготовленности и психологических факторов готовности.

Градієнт цілі - Градиент цели - Тhe gradient of the objective – зміна сили мотивації діяльності залежно від «психологічного відстані» до мети. Зростає активність при наближенні мети. Розрізняють градієнт наближення «позитивної» цілі і градієнт уникнення "негативної" мети.

Изменение силы мотивации деятельности в зависимости от «психологического расстояния» до цели. Растет активность при приближении к цели. Различают градиент приближения «положительной» цели и градиент избежания «негативной» цели.

Група – Группа –Group – обмежена в розмірах спільність людей. Виділяється із соціального цілого на основі спільних характеристик. Може означати множину, сукупність довільних об'єктів та різну за розмірами спільність людей.

Ограничена в размерах общность людей. Выделяется из социального целого на основе общих характеристик. Может означать множество, совокупность произвольных объектов и различную по размерам общность людей.

Групова динаміка - Групповая динамика - Group dynamics – розвиток або рух групи в часі. Застосовується для позначення методик, якими користуються при дослідженні груп в рамках психологічних експериментів. Використовується при проведенні бізнес-тренінгів, майстер-класів тощо.

Развитие или движение группы во времени. Применяется для обозначения методик, которыми пользуются при исследовании групп в рамках психологических экспериментов. Используется при проведении групповой терапии.

Групова психотерапія - Групповая психотерапія - Group psychotherapy – область практичної психології. Її специфіка полягає у цілеспрямованому використанні групової динаміки із метою лікування та досягнення фізичного і психологічного благополуччя людини. Широко застосовується у рекреації.

Область практической психологии. Ее специфика заключается в целенаправленном использовании групповой динамики с целью лечения и достижения физического и психологического благополучия человека. Широко применяется в рекреации.

Групова сумісність - Групповая совместимость - Group compatibility –здатність членів однієї групи до спільної безконфліктної, налагодженої  та узгодженої взаємодії. Одна з найважливіших умов групової згуртованості та ефективності під час проходження різних туристичних маршрутів.

Способность членов одной группы к совместной бесконфликтной, отлаженной и согласованного взаимодействия. Одно из важнейших условий групповой сплоченности и эффективности при прохождении различных туристических маршрутов.

Словник складала Івахненко Надія