-Д-

Діагностика - Диагностика - Diagnostics - визначення характеру і причини певного явища. Використовується в різних галузях знань, найчастіше в медичному туризмі. Вивчає ознаки хвороб, методи і принципи встановлення діагнозу. Вперше вжито в 1625.

Определения характера и причины определенного явления. Используется в различных областях знаний, чаще всего в медицинском туризме. Изучает признаки болезней, методы и принципы установления диагноза. Впервые употреблен в 1625.

Дистанційне навчання - Дистанционное обучение - Distant learning - це самостійна форма навчання. Використовується для підвищення кваліфікації в сфері туризму. Має на меті взаємодію між учасниками на відстані. Відбиває всі притаманні навчальному процесу компоненти.

Это самостоятельная форма обучения. Используется для повышения квалификации в сфере туризма. Имеет целью взаимодействие между участниками на расстоянии. Отражает все присущие учебному процессу компоненты.

Довіра - Доверие - Trust – твердження про те, що поки що невідоме. Передбачення покладання на якусь дію. Туристські комунікації встановлюють відносини добровільного спілкування. Вони засновані саме на довірі.

Утверждение о том, что пока неизвестно. Предсказания возложение на какое-то действие. Туристские коммуникации устанавливают отношения добровольного общения. Они основаны именно на доверии.

Лікар - Доктор - Medical Doctor - фахівець із повною вищою медичною освітою. Займається підтримкою або відновленням людського здоров'я. Практикується в медичному туризмі. Цілю якого є отримати допомогу від знаменитого лікаря.

Специалист с полным высшим медицинским образованием. Занимается поддержкой или восстановлением человеческого здоровья. Практикуется в медицинском туризме. Целью которого является получить помощь от знаменитого врача.

Динаміка – Динамика – Dynamics - зміна, хід розвитку, перспективи туризму. Характеризується такими основними показниками як кількість туристичних прибуттів та доходи від туризму. Також відображає мінливість ТРС у часі.

Изменение, ход развития, перспективы туризма. Характеризуется следующими основными показателями как количество туристических прибытий и доходы от туризма. Также отражает изменчивость ТРС во времени.

Ділові ігри - Деовые игры - Business games - процес напрацювання й прийняття рішення. В умовах поетапного аналізу інформації, яка надходить в ході гри. Практикуються в навчанні для підготовки майбутніх фахівців туризму.

Процесс наработки и принятия решения. В условиях поэтапного анализа поступающей информации в ходе игры. Практикуются в обучении для подготовки будущих специалистов туризма.

Диференціальна психологія - Дифференциальная психология - Differential Psychology - галузь психології, що вивчає індивідуальні відмінності між людьми. Широко застосовуються тести - індивідуальні, групові.  Використовуються для визначення інтересів, вподобань. Факти, висновки важливі при відборі та навчанні персоналу.

Отрасль психологии, изучающая индивидуальные различия между людьми. Широко применяются тесты - индивидуальные, групповые. Используются для определения интересов, предпочтений. Факты, выводы важны при отборе и обучении персонала.

Депресія - Депрессия - Depression (життя навиворіт) - стан, при якому ви не можете насолоджуватися життям. Після довгоочікуваної відпустки приходить порожнеча і смуток. Слід пройти цей етап, щоб спогади відбилися тільки теплотою в душі і на фотографіях.

(жизнь наизнанку) - состояние, при котором вы не можете наслаждаться жизнью. После долгожданного отпуска приходит пустота и уныние. Следует пройти этот этап, чтобы воспоминания отразились только теплотой в душе и на фотографиях.

Руховий навик - Двигательный навык – Motor skill - здатність до здійснення того чи іншого руху. При цьому без свідомого контролю за ним. Створений на основі механізму різкого повороту. Дозволяє гірськолижникам легко керувати лижами.

Способность к осуществлению того или иного движения. При этом без сознательного контроля за ним. Созданный на основе механизма резкого поворота. Позволяет горнолыжникам легко управлять лыжами.

Державні природні парки - Государственные природные парки - State parks - складова частина державного природно - заповідного фонду. Території, призначені для науково - пізнавального, спортивно - оздоровчого туризму та відпочинку. Розташовуються на відстані від великих міст і мають власний режим природокористування. Основа виділення - унікальність ландшафту.

Составная часть государственного природно - заповедного фонда. Территории, предназначенные для научно - познавательного, спортивно - оздоровительного туризма и отдыха. Располагаются на расстоянии от крупных городов и имеют собственный режим природопользования. Основа выделения - уникальность ландшафта.

Додаткові туристсько-екскурсійні послуги - Дополнительные туристско-экскурсионные услуги - More tourist and excursion services –послуги, не передбачені ваучером, путівкою. Доводяться до споживача в режимі вільного вибору. Додаткові послуги не входять в основну вартість путівки. Такі послуги купуються туристами за додаткову плату.

Услуги, не предусмотренные ваучером, путевкой. Доводятся до потребителя в режиме свободного выбора. Дополнительные услуги не входят в основную стоимость путевки. Такие услуги приобретаются туристами за дополнительную плату.

Джампінг — Джампинг — Jumping - стрибки сторч головою у прірву. Виконуються з прив'язаним до ніг еластичним тросом. Набули поширення в гірських місцинах США, Мексики, Аргентини.

Прыжки вниз головой в пропасть. Выполняются с привязанным к ногам эластичным тросом. Получили распространение в горных местностях США, Мексики, Аргентины.

Дайвінг - Дайвинг - Scuba diving - вид туризму та відпочинку, підводне плавання з аквалангом. Поділяється на різновиди залежно від призначення занурення. Серед видів скуба - дайвінгу – комерційний, військовий, технодайвінг. Найбільш поширеним є любительський, або рекреаційний дайвінг.

Вид туризма и отдыха, подводное плавание с аквалангом. Делится на разновидности в зависимости от назначения погружения. Среди видов скуба - дайвинга - коммерческий, военный, технодайвинга. Наиболее распространенным является любительский или рекреационный дайвинг.

Дьюті-фрі - Дьюти-фри - Duty-free – система безмитної торгівлі в аеропортах, на бортах літаків, поромах і інших транспортних засобів. Уперше магазин запрацював в ірландському аеропорті Шеннон в 1947 році. Його заснував підприємець Брендан О'Реган.

Система беспошлинной торговли в аэропортах, на бортах самолетов, паромах и других транспортных средств. Впервые магазин заработал в ирландском аэропорту Шеннон в 1947 году. Его основал предприниматель Брендан О Реган.


Декларація митна - Декларация таможенная - Customs Declaration - письмова або усна заява з боку туристів митним органам при перетинанні кордонів. Містить відомості про багажі, наявності валюти у туриста. Заповнюється туристом при перетині кордону.

Письменное или устное заявление со стороны туристов таможенным органам при пересечении границ. Содержит сведения о багаже, наличии валюты у туриста. Заполняется туристом при пересечении границы.

Словник складала Руденко Іра.