-Е-

Единая система правил – Єдина система правил – United  System of  rules  – сукупність певних норм (вимог) поведінки. Є зведенням визначених  обов’язкових положень.  Це комплекс загальноприйнятих порядків, стандартів. Вимагають дотримання та виконання учасниками. Стосуються всіх або певної категорії людей.

Совокупность определенных норм (требований) поведения. Есть возведением определенных обязательных положений. Это комплекс общепринятых порядков, стандартов. Требуют соблюдения и выполнения участниками. Касаются всех или определенной категории людей.

Единение – Єднання – Unity  – процес злиття в одне ціле. Це спосіб об’єднання певних частин. Характеризується зміцненням зв’язків певних складових. Результатом даного процесу є згуртованість. Це сполучення  заради спільної мети.

Процесс слияния в одно целое. Это способ объединения определенных частей. Характеризуется укреплением связей определенных составляющих. Результатом данного процесса является сплоченность. Это сочетание ради общей цели.

Единство – Єдність – Unity  –  це поєднання в одному цілому. Це – тісний зв'язок, згуртованість, неподільність. Вона характеризується цілковитою подібністю, схожістю. Зосередженість чогось в одному місці. Це ознака, яка характеризує об’єднання.

Это сочетание в одном целом. Это - тесная связь, сплоченность, неделимость. Она характеризуется полным сходством, сходством. Сосредоточенность чего в одном месте. Это признак, характеризующий объединения.

Единство дуальное – Єдність дуальна – Unity dually – надмірно велика прив’язаність двох людей. Характеризується значною взаємозалежністю емоційних сфер.  Це дуже близький невротичний контакт. Є синхронністю відчуття чогось. Сонді розглядав як регресію емоційної сфери.
Чрезмерно большая привязанность двух людей. Характеризуется значительной взаимозависимостью эмоциональных сфер. Это очень близок невротический контакт. Есть синхронностью ощущение чего-то. Сонди рассматривал как регрессию эмоциональной сферы.

Естественное наблюдение  – Природне спостереження - Natural surveillance   – метод спостереження  у природних умовах. Дослідник  просто відслідковує, реєструє дані. Існує активне та пасивне спостереження. Передбачає відсутність втручання, впливу спостерігача. Дозволяє вивчити явища без лабораторних досліджень.

Метод наблюдения в естественных условиях. Исследователь просто отслеживает, регистрирует данные. Существует активное и пассивное наблюдение. Предполагает отсутствие вмешательства, воздействия наблюдателя. Позволяет изучить явления без лабораторных исследований.

Единство ценностно-ориентационное – Єдність ціннісно-орієнтативна – Unity value-oriented – один з показників згуртованості людей. Показує позиції  до найважливіших об’єктів. Характеризує внутрішньо-групові зв’язки та відносини. Показує ступінь збігу думок, позицій. Це зближення суджень та оцінок.

Один из показателей сплоченности людей. Показывает позиции в важнейших объектов. Характеризует внутренне групповые связи и отношения. Показывает степень совпадения мнений, позиций. Это сближение суждений и оценок.

Емкость территории рекреационная  – Ємність території рекреаційна– Recreation capacity of territory – здатність території витримати навантаження рекреантів. Визначачається кількістю відпочиваючих на території.  Не передбачає деградацію природного середовища. Залежить від особливостей використання ресурсів. Кожний ПТК має граничну рекреаційну ємність.

Способность территории выдержать нагрузку рекреантов. Определяется количеством отдыхающих на территории. Не предусматривает деградацию природной среды. Зависит от особенностей использования ресурсов. Каждый ПТК имеет предельную рекреационную емкость.

Евро – Євро – Euro – грошово-валютна одиниця Європейського Союзу. Це друга найпоширеніша валюта в світі. В готівковому обігу з 01.01.2002. Валюта раніше мала назву «екю». Назву «Євро» запропонував Жермен Пірло.

Денежно-валютная единица Европейского Союза. Это вторая наиболее распространенная валюта в мире. В наличном обращении с 01.01.2002. Валюта ранее называлась «экю». Название «Евро» предложил Жермен Пирло.

Европейский план – Європейський план - European plan – один з видів готельних тарифів. Включає лише розміщення в готелі. Не включає вартості за харчування. Час прибуття туриста не принциповий. Готель не потребує додаткових витрат.

Один из видов гостиничных тарифов. Включает только размещение в гостинице. Не включает стоимости за питание. Время прибытия туриста не принципиален. Отель не требует дополнительных затрат.

Европейский парламент – Європейський парламент – European Parliament – законодавчий керівний орган Європейського Союзу. Парламентарії засідають один раз щомісяця. Засідання відбуваються в Брюсселі, Люксембурзі, Страсбурзі. Європарламент обговорює, готує проекти пропозицій. Члени Європарламенту обирається прямим голосуванням.

Законодательный руководящий орган Европейского Союза. Парламентарии заседают один раз в месяц. Заседания проходят в Брюсселе, Люксембурге, Страсбурге. Европарламент обсуждает, готовит проекты предложений. Члены Европарламента избирается прямым голосованием.

Европейское экономическое пространство – Європейський економічний простір – European Economic Area – зона вільного руху товарів, послуг, капіталів,  робочої сили. Визначений угодою, підписаною 1991 р. Включає країни ЄС і ЄАВТ. Не включає Швейцарію. Дозволяє брати участь в єдиному євроринку.

Зона свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Определенный соглашением, подписанным 1991 Включает страны ЕС и ЕАСТ. Не включает Швейцарию. Позволяет участвовать в едином еврорынке.

Еда – Їжа – Food – все, що споживають  живі істоти. Це сукупність неорганічних, органічних речовин. Є необхідною для підтримки життя. Є джерелом енергії для організму. Отримується організмами  з навколишнього середовища.

Все, что потребляют живые существа. Это совокупность неорганических, органических веществ. Является необходимой для поддержания жизни. Является источником энергии для организма. Получается организмами из окружающей среды.

Единогласие – Одноголосність – Unanimity – повна погодженість у вирішенні чогось. Цілковите єднання у прийнятті рішення. Це повна одностайність усіх членів. Згода, єднання в думках, почуттях, діях. Передбачає єдиний кінцевий результат.

Полная согласованность в решении чего. Полное единение в принятии решения. Это полное единодушие всех членов. Согласие, единение в мыслях, чувствах, действиях. Предусматривает единый конечный результат.

Евролайнс – Євролайнс – Eurolines – об’єднання компаній пасажирських автобусних перевезень. Організація заснована в 1985 році.  Центральний офіс знаходиться в Брюсселі. Всі компанії працюють під єдиним брендом. Послуги надаються в Європі,  Марокко.

Объединение компаний пассажирских автобусных перевозок. Организация основана в 1985 году. Центральный офис находится в Брюсселе. Все компании работают под единым брендом. Услуги предоставляются в Европе, Марокко.

Европейский Союз – Європейський Союз – European Union – економічний та політичний союз держав. Організація найвищого рівня економічної інтеграції.  Заснований 1 листопада 1993 року. Єдиною валютою ЄС є євро. В ЄС наразі п’ять інституцій.

Экономический и политический союз государств. Организация высокого уровня экономической интеграции. Основана 1 ноября 1993 года. Единственной валютой ЕС евро. В ЕС пока пять институтов.

Словник складала Бондарчук Ірина.