-И-

Івент компанія - Ивент компания - Event company – це компанія, що організовує різні публічні заходи. Саме ці заходи і називають івентами. В залежності від спеціалізації компанії це можуть бути весілля, концерти, конференції, спортивні змагання, аукціони, благодійні акції, тощо.

Это компания, которая организует различные публичные мероприятия. Именно эти меры и называют ивентами. В зависимости от специализации компании это могут быть свадьба, концерты, конференции, спортивные соревнования, аукционы, благотворительные акции, и тому подобное.

Івент - Ивент - Event – 1)подія, явище чи факт суспільного або особистого життя. Часто це спланований публічний захід. 2) Свято. Святковий захід. День народження чи Новий рік. 3) Один з етапів (заїздів) спортивних змагань.

1) событие, явление или факт общественного или личной жизни. Часто это спланированный публичное мероприятие. 2) Праздник. Праздничное мероприятие. День рождения или Новый год. 3) Один из этапов (заездов) спортивных соревнований.

Імідж – Имидж – Image - мислене уявлення про людину, товар, щодо його представлення. Спрямовано формується у масовій свідомості за допомогою засобів масової інформації. Метою виступає популяризація продукту чи людини задля прибутку.

Мысленное представление о человеке, товаре, по его представления. Направлено формируется в массовом сознании с помощью средств массовой информации. Целью выступает популяризация продукта или человека для прибыли.

Імпрітінг – Импритинг (запечетление) – Imprinting – це специфічна форма навчання. Базується на фіксації в пам’яті ознак об’єктів. Відбувається при формуванні чи корекції поведінкових актів. Найчастіше закріплення ознак індивідом відбувається в дитячому віці.

Это специфическая форма обучения. Базируется на фиксации в памяти признаков объектов. Происходит при формировании или коррекции поведенческих актов. Чаще закрепления признаков индивидом происходит в детском возрасте.

Індивідуальна психологія - Индивидуальная психология - Individual psychology - напрям глибинної психології. Виражає ідею цілісності психічного життя особи, відсутність кордонів свідомістю і несвідомим. Вважається, що структура особистості людини є вродженою  - «соціальне почуття», яке потрібно виховувати.

Направление глубинной психологии. Выражает идею целостности психической жизни человека, отсутствие границ сознанием и бессознательным. Считается, что структура личности человека является врожденной - «социальное чувство», которое нужно воспитывать.

Індивідуальний тур – Индивидуальный тур – Individual tour – подорож однієї людини чи невеликої компанії однодумців. Зазвичай розробляються турфірмою під замовлення. Особливість полягає у високій якості обслуговування. Турист зможе приділити увагу тим речам, що його цікавлять.

Путешествие одного человека или небольшой компании единомышленников. Обычно разрабатываются турфирмой под заказ. Особенность заключается в высоком качестве обслуживания. Турист сможет уделить внимание тем вещам, которые его интересуют.

Інклюзія – Инклюзия – Inclusion - процес підвищення участі громадян в соціумі. В першу чергу відмінних у фізичному чи розумовому розвитку. Передбачає розробку і застосування рішень, які дозволять всім рівноправно брати участь у суспільному житті.

Процесс повышения участия граждан в социуме. В первую очередь отличных в физическом или умственном развитии. Предусматривает разработку и применение решений, которые позволят всем равноправно участвовать в общественной жизни.

Інсайт – Инсайт – Insight – осяяння, раптове розуміння того, у який саме спосіб можна розв'язати задачу або проблему. Часто воно відбувається на підсвідомому рівні. Відбувається шляхом розуміння ситуації вцілому, а не в результаті аналізу чи обдумування.

Озарение, внезапное понимание того, каким именно образом можно решить задачу или проблему. Часто оно происходит на подсознательном уровне. Происходит путем понимания ситуации в целом, а не в результате анализа или обдумывание.

Інсентів туризм – Инсентив туризм – Incentive tourism – різновид ділового туризму, зазвичай поїздка. Організовується великими підприємствами для своїх працівників. Це своєрідна винагорода за високі показники чи досягнення в роботі. Безплатні та тривалістю 3-5 днів.

Разновидность делового туризма, обычно поездка. Организуется крупными предприятиями для своих работников. Это своеобразное вознаграждение за высокие показатели или достижения в работе. Бесплатные и продолжительностью 3-5 дней.

Інструктор – Инструктор – Іnstructor – це спеціаліст в певній сфері діяльності.  Завдання полягає у навчанні людей практичним навичкам в цій галузі. Наприклад,  інструктор з автоводіння, фітнес-інструктор, туристичний інструктор, спортивний інструктор, тощо.

Это специалист в определенной сфере деятельности. Задача заключается в обучении людей практическим навыкам в этой области. Например, инструктор по автовождению, фитнес-инструктор, туристический инструктор, спортивный инструктор, и тому подобное.

Виконавець – Исполнитель – Executor – 1)це особа, яка практично виконує що-небудь. Здійснює чиїсь доручення чи бажання. Такі відносини часто регулюються договором. 2) Артист, який виконує на сцені свою роль чи мистецький твір.

1) это лицо, практически выполняет что-либо. Осуществляет чьи поручения или желания. Такие отношения часто регулируются договором. 2) Артист, который выполняет на сцене свою роль или художественное произведение.

Зміна свідомості - Изменение сознания - Change of mind – це якісні зміни суб’єктивних переживань індивідом. Виникають внаслідок впливу різних чинників. Вони можуть бути тимчасові чи постійні. Короткотермінові зміни є властивими для здорових людей.

Это качественные изменения субъективных переживаний индивидом. Возникают в результате воздействия различных факторов. Они могут быть временные или постоянные. Краткосрочные изменения свойственные для здоровых людей.

Інтроверсія - Интроверсия – Introversion – спосіб психологічної орієнтації, де енергія направляється «в середину». Такі люди більше уваги приділяють власним проблемам, емоціям, переживанням та внутрішньому світу. Уникають соціальних контактів.  Поняття протилежне до екстраверсії.

Способ психологической ориентации, где энергия направляется «в середину». Такие люди больше внимания уделяют собственным проблемам, эмоциям, переживаниям и внутреннему миру. Избегают социальных контактов. Понятие противоположное экстраверсии.

Інтроверт – Интроверт – Introvert - тип особистості, орієнтований «всередину» або «на» себе. Черпають енергію зі свого внутрішнього світу ідей, емоцій і вражень і її консервують. Зовнішній світ швидко викликає у них неприємні відчуття.

Тип личности, ориентированный «внутрь» или «на» себя. Черпают энергию из своего внутреннего мира идей, эмоций и впечатлений и ее консервируют. Внешний мир быстро вызывает у них неприятные ощущения.

Інтроспекція – Интроспекция – Introspection - Метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними почуттями, думками. Іншими словами це самоспостереження. Аналіз, оцінка власних поступків та переживань.

Метод психологического исследования, заключается в наблюдении исследователя за собственными чувствами, мыслями. Другими словами это самонаблюдения. Анализ, оценка своих поступков и переживаний.

Словник складала Водовіз Надія.