-К-

Карабін - Карабин — Karabyn — сполучна ланка між двома предметами. Має форму скоби з пружинною клямкою. Використовується як елемент кріплення. Є основним пристроєм в скелелазінні, альпінізмі, спелеології. Застосовується для страховок, самостраховок.

Связующее звено между двумя предметами. Имеет форму скобы с пружинной защелкой. Используется как элемент крепления. Является основным устройством в скалолазании, альпинизме, спелеологии. Применяется для страховок, самостраховок.

Командоутворення - Командообразование - Team building — тренінги з персоналом щодо утворення міцної команди. Застосовується для підвищення ефективності роботи команди. Формує і розвиває навики спільної роботи. Поняття не є тотожним командному відпочинку.

Тренинги с персоналом по созданию крепкой команды. Применяется для повышения эффективности работы команды. Формирует и развивает навыки совместной работы. Понятия не тождественно командном отдыха.

Командна взаємодія - Командное взаимодействие - Team interaction – це комплекс дій, які направлені на досягнення цілей команди. Сприяє розвитку взаємопідтримки та «відчуття плеча» між членами команди. Досягнення єдиної мети і є основою командної взаємодії.

Это комплекс действий, направленных на достижение целей команды. Способствует развитию взаимопомощи и «ощущение плеча» между членами команды. Достижение единой цели и является основой командного взаимодействия.

Команда - Команда - Team — організований колектив, що керується спільною метою. Для досягнення цієї мети координуює свої взаємодії, трудові й інтелектуальні зусилля. Всі члени команди схильні до єдиної стратегічної цілі.

Организованный коллектив, управляемый общей целью. Для достижения этой цели координирует свои взаимодействия, трудовые и интеллектуальные усилия. Все члены команды подвержены единой стратегической цели.

Корпоративна культура - Корпоративная культура - Corporate Culture — система цінностей, що обумовлює характер життєдіяльності організації. Також це комплекс думок, еталонів поведінки, відносин і способів ведення бізнесу. Забезпечує високу дохідність організації за рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту.

Система ценностей, обусловливает характер жизнедеятельности организации. Также это комплекс мыслей, эталонов поведения, отношений и способов ведения бизнеса. Обеспечивает высокую доходность организации за счет максимизации эффективности производственного менеджмента.

Коучинг Коуч – Коучінг Коуч - Coaching Coach - метод сучасного консультування. Сприяє ефективному досягненню поставлених цілей. Коуч не дає порад і жорстких рекомендацій. Питання вирішуються безпосередньо з клієнтом. Від звичайного консультування відрізняється спрямованістю мотивації.

Метод современного консультирования. Способствует эффективному достижению поставленных целей. Коуч не дает советов и жестких рекомендаций. Вопросы решаются непосредственно с клиентом. От обычного консультирование отличается направленностью мотивации.

Квест - Квест - Quest - аматорське спортивно - інтелектуальне змагання. Поєднує у собі спортивне орієнтування, розв’язування інтелектуальних завдань, принцип командних змагань тощо. Як правило включає алгоритм, якого потрібно дотримуватись.

Любительское спортивно - интеллектуальное соревнование. Сочетает в себе спортивное ориентирование, решение интеллектуальных задач, принцип командных соревнований. Как правило включает алгоритм, которого нужно придерживаться.

Конфлікт - Конфликт - Сonflict - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій або поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії. Призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями. Конфліктні ситуації вивчає конфліктологія.

Столкновения противоположно направленных целей, интересов, позиций или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Приводит к активным действиям, осложнениям, борьбе, сопровождающихся сложными коллизиями. Конфликтные ситуации изучает конфликтология.

Конформність - Конформность - Conformity - схильність людини підкорятися тиску групи. Означає відсутність власної позиції домінантності. Безпринципна і не критична покора певній моделі, Проявляється у поведінці людини та установках відповідно до позиції більшості.

Склонность человека подчиняться давлению группы. Означает отсутствие собственной позиции доминантности. Беспринципная и не критическая покорность определенной модели, Проявляется в поведении человека и установках в соответствии с позицией большинства.

Корпоративний кодекс - Корпоративный кодекс - Corporations Codex – це звід правил, що регламентують діяльність організації. Забезпечує інформативну відкритість та публічність компанії. Покращує імідж підприємства. Є основою сучасних ділових комунікацій.

Это свод правил, регламентирующих деятельность организации. Обеспечивает информативную открытость и публичность компании. Улучшает имидж предприятия. Является основой современных деловых коммуникаций.

Корпоративний захід - Корпоративное мероприятие - Corporate event – одна із форм корпоративної культури. Відбувається у формі презентацій, семінарів, тренінгів і т.д.. Сприяє командоутворенню, згуртованості колективу. Обов’язковою умовою є участь усіх співробітників компанії.

Одна из форм корпоративной культуры. Происходит в форме презентаций, семинаров, тренингов и т.д.. Способствует командообразованию, сплоченности коллектива. Обязательным условием является участие всех сотрудников компании.

Компетенція - Компетенция - Competence – коло повноважень певної організації або особи. Ряд питань, в яких дана особа має свої повноваження, знання, досвід. Особливо успішно діє при застосуванні практичного досвіду.

Круг полномочий определенной организации или лица. Ряд вопросов, в которых данное лицо имеет свои полномочия, знания, опыт. Особенно успешно действует при применении практического опыта.

Катарсис - Катарсис - Catharsis - сутність естетичного переживання, зумовлена звільненням душі від тіла, пристрастей та насолод. Вперше термін був запроваджений Арістотелем у «Поетиці».

Сущность эстетического переживания, обусловленная увольнением души от тела, страстей и наслаждений. Впервые термин был введен Аристотелем в «Поэтике».

Кодекс - Кодекс - Codex - зведення правил у певній сфері. Має структурний розподіл на частини, розділи тощо. Є результатом кодифікації. Забезпечує правове регулювання певної сфери суспільних відносин.

Свод правил в определенной сфере. Имеет структурное деление на части, разделы и тому подобное. Является результатом кодификации. Обеспечивает правовое регулирование определенной сферы общественных отношений.

Командна робота - Командная работа - Teamwork – співпраця між членами команди заради досягнення певної цілі. Основна задача є більш спрощеною завдяки поділу роботи на частини. Має на меті обмін інформацією, набуття нових навичок та вмінь.

Сотрудничество между членами команды для достижения определенной цели. Основная задача более упрощенной благодаря разделению работы на части. Имеет целью обмен информацией, приобретение новых навыков и умений.

Координатор — Координатор - Coordinator – особа, яка керує певним процесом. Основними функціями координатора є контроль та управління. Налагоджує робочий процес в межах своєї робочої групи.

Лицо, управляющее определенным процессом. Основными функциями координатора является контроль и управление. Наладка рабочих процессов в пределах своей рабочей группы.

Словник складала Баглей Дарія.