-Л-

«Ложные» рефлексы – «Неправдиві» рефлекси – False Reflections - перші підсвідомі варіанти розв’язку ситуації. Еволюційно сформовані варіанти: «тікати» або «відбиватися». Сьогодні ці колись правдиві рефлекси стали архаїчними, «неправдивими». Адже уклад життя в порівнянні з первісними часами теж змінився. Тепер «загроза» (рідко фізична) може йти від колег, рідних.

Первые подсознательные варианты развязки ситуации. Эволюционно сформированные варианты: «бежать» или «отбиваться». Сегодня эти некогда правдивые рефлексы стали архаичными, «ложными». Ведь уклад жизни по сравнению с первоначальными временами тоже изменился. Теперь «угроза» (редко физическое) может исходить от коллег, родных.

Лабилизация – Лабілізація – Labialization - загалом процес протилежний стабілізації. Застосовується в тренінгах для корекції самооцінки особистості. Через емоційний струс особистості. Внаслідок усвідомлення неадекватоності звичних форм поведінки. Не адекватності уявлень про самого себе.

В целом процесс противоположный стабилизации. Применяется в тренингах для коррекции самооценки личности. Через эмоциональная встряска личности. В результате осознания не адекватности привычных форм поведения. Неадекватности представлений о самом себе.

Лабильность – Лабільність - Lability (від лат. labilis — сковзаючий, несталий) – швидкість протікання елементарних циклів роздратування в тканинах. Швидкозмінний в залежності від подразників стан. У психології – емоційна лабільність – коливання настрою. Легкі переходи від благодушності до гнівливого/пригніченого стану.

Скорость протекания элементарных циклов раздражение в тканях. Быстросменный в зависимости от раздражителей состояние. В психологии - эмоциональная лабильность - колебания настроения. Легкие переходы от благодушия к гневливого/подавленного состояния.

Латентное время реакции – Латентний час реакції - The latent reaction time - час, на протязі якого організм готується відреагувати на стимул. Це час між початком впливу і початком психологічної реакції. В іншому випадку початком фізичної реакції.

Время, в течение которого организм готовится отреагировать на стимул. Это время между началом воздействия и началом психологической реакции. В противном случае началом физической реакции.

Латентное научение – Латентне навчання – Latent learning - процес набуття індивідуального досвіду. За відсутності актуалізованої потреби навчання. Тобто задача навчання як така не ставиться. Спостерігається у тварин при їх діяльності у новій ситуації. Також у дітей при переслідуванні якихось своїх цілей, але виявленні побічних закономірностей.

Процесс приобретения индивидуального опыта. При отсутствии актуализированной потребности обучения. То есть задача обучения как таковая не относится. Наблюдается у животных при их деятельности в новой ситуации. Также у детей при преследовании каких-то своих целей, но обнаружении побочных закономерностей.

Лесной курс – Лісовий курс – Forest course - активний тренінг, своєрідний вид  аутдор тімбілдінгу. Триває від одного до декількох днів. Покращує психологічний клімат в колективі. Навчає роботі в команді. Різновидом є лісовий мотузковий курс.

Активный тренинг, своеобразный вид аутдор тимбилдинга. Длится от одного до нескольких дней. Улучшает психологический климат в коллективе. Обучает работе в команде. Разновидностью является лесной веревочный курс.

Лидер – Лідер – Leader – з англійської – той, хто веде. Людина – визнана групою керівником, авторитетом. Вона приймає найвідповідальніші рішення. Вирішує важливі колективні проблеми. Загалом управляє та організовує діяльність колективу.

С английского - тот, кто ведет. Человек - признана группой руководителем, авторитетом. Она принимает самые решения. Решает важные коллективные проблемы. В общем управляет и организует деятельность коллектива.

Лидерская программа – Лідерська програма – Leadership program - своєрідні курси, тренінги, спрямовані на розвиток лідерських якостей.

Своеобразные курсы, тренинги, направленные на развитие лидерских качеств.

Личность – Особистість – Personality - поняття, що відображає соціальну природу людини. Розглядає її як індивіда соціокультурного життя. Соціально зумовлена система психічних якостей індивіда. Визначається залученістю до суспільних, культурних, історичних відносин. Це стійка система рис особи як члена спільноти.

Понятие, отражающее социальную природу человека. Рассматривает ее как индивида социокультурной жизни. Социально обусловленная система психических качеств индивида. Определяется вовлеченностью в общественных, культурных, исторических отношений. Это устойчивая система черт личности как члена сообщества.

Локомоции – Локомоції – Locomotion - різновид рухів тварин і людини. Сукупність узгоджених (координованих) рухів. Забезпечують активні переміщення в просторі. Рухи направлені на переміщення власного тіла. Наприклад, хода, біг, стрибки, плавання.

Разновидность движений животных и человека. Совокупность согласованных (скоординированных) движений. Обеспечивают активные перемещения в пространстве. Движения направленные на перемещение собственного тела. Например, походка, бег, прыжки, плавание.

Локус контроля – Локус контролю – Locus of control - психологічний фактор, що характеризує тип особистості. Також називають «локалізацією контролю вольового зусилля». Схильність приписувати результати діяльності внутрішнім чи зовнішнім факторам. За ним виділяють 2 типи людей відповідно – екстернали і інтернали. Визначають за допомогою анкети Роттера.

Психологический фактор, характеризующий тип личности. Также называют «локализацией контроля волевого усилия». Склонность приписывать результаты деятельности внутренним или внешним факторам. За ним выделяют 2 типа людей соответственно - экстерналы и интерналы. Определяют с помощью анкеты Роттера.

Лотель - Лотель – Lotel - один із видів рекреаційних підприємств. Призначене для занять кінним туризмом та спортом. Організовується на діючих турбазах, готелях-турбазах. Розміщується в складі рекреаційних комплексів. Середня місткість 150-200 осіб.

Один из видов рекреационных предприятий. Предназначено для занятий конным туризмом и спортом. Организуется на действующих турбазах, гостиницах-турбазах. Размещается в составе рекреационных комплексов. Средняя вместимость 150-200 человек.

Словник складала Варуха Альона.