-М-

Мультигонка – Мультигонка - Adventure race - вид спортивно-пригодницьких змагань. Включає елементи спортивного орієнтування. Передбачає рух різними способами пересування. В мультигонці зазвичай приймають участь значна кількість учасників.

Вид спортивно-приключенческих соревнований. Включает элементы спортивного ориентирования. Предполагает движение различными способами передвижения. В мультигонке обычно принимают участие большое количество участников.

Методика - Методика - Methodic - сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи. Документ, що описує послідовність методів, правил, і засобів виконання роботи. Вчення про методи викладання певної науки, предмета.

Совокупность взаимосвязанных способов и приемов целесообразного проведения какой-либо работы. Документ, описывающий последовательность методов, правил и способов выполнения работы. Учение о методах преподавания определенной науки, предмета.

Мотивація – Мотивация - Motivation - це процес фізіологічного та психологічного плану. В основі - зміна поведінки людини. Метою мотивації є стимулювання до здійснення ефективної діяльності. Визначає її організованість, активність і стійкість.

Это процесс физиологического и психологического плана. В основе - изменение поведения человека. Целью мотивации является стимулирование к совершению эффективной деятельности. Определяет ее организованность, активность и устойчивость.

Менеджер з продажу - Менеджер по продажам - Sales manager - спеціаліст, що професійно займається торговою діяльністю. Суть роботи - зв’язок між покупцем та торговельними чи виробничими організаціями. В туризмі здійснює зв’язок між туристом та туроператором.

Специалист, профессионально занимающийся торговой деятельностью. Суть работы - связь между покупателем и торговыми или производственными организациями. В туризме осуществляет связь между туристом и туроператором.

Медитація – Медитация - Meditation - вид психічних вправ чи стану. Процес самозаглиблення з метою самовдосконалення. При медитації  людина залишається на самоті зі своєю свідомістю. Може бути частиною релігійного ритуалу.

Вид психических упражнений или состояния. Процесс сосредоточения с целью самосовершенствования. При медитации человек остается наедине со своим сознанием. Может быть частью религиозного ритуала.

Манера - Манера - Manner - Спосіб виконання дії, прийом. Звичка діяти певним чином. Зовнішня форма поведінки людини. Спосіб показу себе у суспільстві. Відмінні риси, стиль творчості художника або письменника.

Способ выполнения действия, прием. Привычка действовать определенным образом. Внешняя форма поведения человека. Способ показа себя в обществе. Отличительные особенности, стиль творчества художника или писателя.

Маніпуляція – Манипуляция - Manipulation - Складний прийом, дія над чим-небудь. У першу чергу розуміється дія руками. Вплив на предмет, людину чи групу людей. Метою маніпуляції людьми є зміна їх волі.

Сложный прием, действие над чем-нибудь. В первую очередь понимается действие руками. Влияние на предмет, человека или группу людей. Целью манипуляции людьми является изменение их воли.

Масова комунікація - Массовая комуникация - Mass communication - Процес поширення інформації на великі аудиторії. Здійснюється за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ). Може розглядатися як наука про інститути ЗМІ та їх вплив на суспільство.

Процесс распространения информации на большие аудитории. Осуществляется с помощью средств массовой информации (СМИ). Может рассматриваться как наука об институтах СМИ и их влияние на общество.

Медіатор - Медиатор - Mediator - людина, що є посередником при врегулюванні спорів. Мета діяльності - наштовхнути сторони конфлікту на компроміс. Має залишатися нейтральним. Не плутати із пристосуванням для гри на гітарі.

Человек, который является посредником при урегулировании споров. Цель деятельности - натолкнуть стороны конфликта на компромисс. Должен оставаться нейтральным. Не путать с приспособлением для игры на гитаре.

Метод спроб і помилок - Метод проб и ошибок - Trial and error method - фундаментальний метод вирішування проблем. Суть методу полягає у повторенні, варіації спроб аж до отримання успішного результату. Це безсистемний метод. Не використовує уявлення, теорію чи організовану методологію.

Фундаментальный метод решения проблем. Суть метода заключается в повторении, вариации попыток до получения успешного результата. Это бессистемный метод. Не использует представление, теорию или организованную методологию.

Думка - Мнение - Opinion - судження, точка зору чи твердження про щось. Прийнято вважати суб’єктивною, адже базується не на чомусь абсолютно вірному. Є результатом емоцій чи інтерпретації фактів.

Суждения, точка зрения или утверждение о чем-то. Принято считать субъективной, ведь базируется не на чем совершенно верному. Является результатом эмоций или интерпретации фактов.

Модальність – Модальность - Modality - категорія, що використовується у багатьох областях науки. Характеризує спосіб дії, існування, сприйняття об’єкта. Може відображати відношення чогось до іншого. Можна розглядати об’єктивну і суб’єктивну модальності.

Категория, которая используется во многих областях науки. Характеризует способ действия, существования, восприятие объекта. Может отображать отношение чего к другому. Можно рассматривать объективную и субъективную модальности.

Модифікація поведінки - Модификация поведения - Behaviour Modification - використання методів поведінкової психології для зміни поведінки людей. Може використовуватися для здорових людей. Іноді термін використовується для електротерапії, хіміотерапії. психотерапії. Останні методи експерементувалися на ув’язнених.

Использование методов поведенческой психологии для изменения поведения людей. Может использоваться для здоровых людей. Иногда термин используется для электротерапии, химиотерапии. психотерапии. Последние методы экспериментировали на заключенных.

Маршрут – Маршрут - Route - зазделегідь визначений шлях руху кого чи чого-небудь. У туризмі це завчасно спланована траса послідовного пересування туристів. Маршрут включає пункти та шляхи пересування між ними.

Заранее определенный путь движения кого или чего-либо. В туризме это заблаговременно спланированная трасса последовательного передвижения туристов. Маршрут включает пункты и пути передвижения между ними.

Мотель - Мотель - Motel - невеличкий готель, вхід в номери якого здійснюється з вулиці. Є дешевим засобом проживання. Містить мінімум зручностей. Розміщується поблизу завантажених доріг. Має низький рівень безпеки.

Небольшой отель, вход в номера которого осуществляется с улицы. Есть дешевым средством проживания. Содержит минимум удобств. Размещается вблизи загруженных дорог. Имеет низкий уровень безопасности.

Мінімалізм – Минимализм - Minimalism - напрямок у ряді мистецтв. Суть мінімалізму полягає у простоті, однаковісті форм, монохромності. Найбільше представлений у музиці, скульптурі, архітектурі. Вважається складовою модернізму. Має антипод - максималізм.

Направление в ряде искусств. Суть минимализма заключается в простоте, единообразие форм, монохромности. Больше представлен в музыке, скульптуре, архитектуре. Считается составной модернизма. Имеет антипод – максимализм.

Словник склав Козир Миколай.