-Н-

Навиковий тренінг - Навыковый тренінг - Training of skills - один з основних типів тренінгів. Виділяється за критерієм спрямованості впливу і змін. Має на меті формування і вироблення певної навички (навичок).

Один из основных типов тренингов. Выделяется по критерию направленности воздействия и изменений. Имеет целью формирование и выработку определенного навыка (навыков).

Низькі вправи - Низкие упражнения - Low exercise - це чітко сформульована задача для подолання перешкод. Дане завдання пропонується вирішити групі. «Низькі» вправи не передбачають підйому учасників на висоту більше двох метрів над землею.

Это четко сформулированная задача для преодоления препятствий. Данное задание предлагается решить группе. «Низкие» упражнения не предусматривают подъема участников на высоту более двух метров над землей.

Спостереження - Наблюдение - Оbservation - це цілеспрямоване і планомірне сприйняття явищ. Результати цього процесу фіксуються спостерігачем. Спостереження проводиться за певним планом і підпорядковане певній меті.

Это целенаправленное и планомерное восприятие явлений. Результаты этого процесса фиксируются наблюдателем. Наблюдение проводится по определенному плану и подчинено определенной цели.

Навик - Навык - Skill - діяльність, сформована шляхом повторення і доведення до автоматизму. Особливістю виконання цієї дії є відсутність постійної уваги і контролю. Навички виникають у зв'язку із здійсненням певного виду діяльності (навчальні, побутові, професійні навички).

Деятельность, сформирована путем повторения и доведения до автоматизма. Особенностью выполнения этого действия является отсутствие постоянного внимания и контроля. Навыки возникают в связи с осуществлением определенного вида деятельности (учебные, бытовые, профессиональные навыки).

Намір - Намерение - Intention - це мотиваційна основа діяльності. Вона пов'язана зі свідомим вибором певної мети. Припущення вчинити що небудь; план дій, умисел. Це очікування чітко сформульованої події з повною відсутністю сумнівів в її необхідності.

Это мотивационная основа деятельности. Она связана с сознательным выбором определенной цели. Предположение поступить что-нибудь; план действий, умысел. Это ожидание четко сформулированной события с отсутствием сомнений в ее необходимости.

Наполегливість — Настойчивость — Perseverance - це вольова якість особистості. Полягає в умінні досягати поставленої мети. Під час цього процесу долаються зовнішні і внутрішні труднощі. Бажання досягти результату визначається різними мотивами.

Это волевое качество личности. Заключается в умении добиваться поставленной цели. Во время этого процесса преодолеваются внешние и внутренние трудности. Желание достичь результата определяется различными мотивами.

Настрій - Настроение - Mood - досить тривалий емоційний процес невисокої інтенсивності. Він утворює емоційний фон для психічних процесів, які протікають. Це емоційний стан, який викликає який-небудь об'єкт або явище.

Достаточно длительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности. Он образует эмоциональный фон для психических процессов, которые протекают. Это эмоциональное состояние, вызывает какой-либо объект или явление.

Негативізм - Негативизм - Negativism - небажання піддаватися впливам інших людей. Це обумовлене не логікою реалізації власних завдань, а негативним ставленням до оточуючих. Психологічний захист у відповідь на впливи, які суперечать внутрішнім змістам суб'єкта.

Нежелание подвергаться воздействиям других людей. Это обусловлено не логикой реализации собственных задач, а негативным отношением к окружающим. Психологическая защита в ответ на воздействия, которые противоречат внутренним смыслам субъекта.

Нейролінгвістика - Нейролингвистика - Neurolinguistics - це вчення про мову та мозок. Галузь психологічної науки, яка межує з психологією, неврологією та лінгвістикою. Вивчає «мозкові механізми мовної діяльності і ті зміни в мовних процесах, які виникають при локальних ураженнях мозку».

Это учение о языке и мозг. Отрасль психологической науки, которая граничит с психологией, неврологией и лингвистикой. Изучает «мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в языковых процессах, возникающих при локальных поражениях мозга».

Нервная система - Нервова система - Nervous System - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур. Спільно із гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур. Совместно с гуморальной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Норми соціальні - Норми социальные - Social norms - це правила поведінки, що регулюють взаємовідносини між людьми та їхніми угрупуваннями. Являють собою певні правила вироблені суспільством, чи групою людей в процесі життєдіяльності. Соціальні норми бувають моральні, правові, релігійні, корпоративні, сімейні, естетичні.

Это правила поведения, регулирующие отношения между людьми и их группировками. Представляют собой определенные правила выработанные обществом, или группой людей в процессе жизнедеятельности. Социальные нормы бывают моральные, правовые, религиозные, корпоративные, семейные, эстетические.

Ноцицептивна чутливість - Ноцицептивная чувствительность - Nociceptive sensitivity - це чутливість, що дозволяє розпізнавати шкідливі для організму впливи. Цей вид чутливості суб'єктивно може бути представлений у вигляді болю. Також зустрічається у вигляді різних інтерорецептивних відчуттів, таких як печія, нудота, запаморочення, свербіж, оніміння.

Это чувствительность, позволяет распознавать вредные для организма воздействия. Этот вид чувствительности субъективно может быть представлен в виде боли. Также встречается в виде различных интерорецептивных ощущений, таких как изжога, тошнота, головокружение, зуд, онемение.

Неорганізований туризм - Неорганизованный туризм - Uncontrolled tourism - самодіяльні поїздки туристів, як правило, організовані самими туристами без допомоги туристського збутового апарату. Оплата послуг зазвичай проводиться у міру користування ними.

Самодеятельные поездки туристов, как правило, организованные самими туристами без помощи туристского сбытового аппарата. Оплата услуг обычно производится по мере пользования ими.

Низький сезон - Низкий сезон - Low Season — це період, коли спостерігається найменший потік туристів. В даний сезон зазвичай діє система знижок.

Это период, когда наблюдается самый поток туристов. В настоящее сезон обычно действует система скидок.

Намет - Палатка - Tent - укриття, що складається з тканини, або іншого матеріалу. Монтується на каркас – дуги, а також укріплюється допоміжними мотузками. Намети використовуються, в основному, як експедиційні, для кемпінгу і тимчасового укриття в туризмі.

Укрытия, состоящий из ткани, или другого материала. Монтируется на каркас - дуги, а также укрепляется вспомогательными веревками. Палатки используются, в основном, как экспедиционные, для кемпинга и временного укрытия в туризме.

Словник складала Шиндлярська Наталія.