-О-

Обвалована заплава - пойма, окруженная валом - floodplain surrounded by shaft - заплава, яка з боку русла обрамлена високими прирусловими валами, що утворилися внаслідок інтенсивної акумуляція завислого матеріалу при різкому зниженні швидкості водотоку після його виходу на рівнину.

Пойма, которая со стороны русла обрамлена высокими прирусловыми валами, которые образовались в результате интенсивной аккумуляция взвешенного материала при резком снижении скорости водотока после его выхода на равнину.

Обезліснення –обезлесение - deforestation - повне знищення лісової рослинності та переведення земель в інший тип господарського призначення (пасовища, сільськогосподарські угіддя, міста тощо) в результаті природних причин або ж антропогенного впливу.

Полное уничтожение лесной растительности и перевод земель в другой тип хозяйственного назначения (пастбища, сельскохозяйственные угодья, города и т.д.) в результате естественных причин или антропогенного воздействия.

Об'єкти рекреації - объекты рекреации - recreation facilities - матеріальні тіла, системи, процеси, явища, що створюють умови для оздоровлення, задоволення духовних потреб людини у вільний від роботи час, а також формують матеріальну основу рекреаційної діяльності.

Материальные тела, системы, процессы, явления, создающие условия для оздоровления, удовлетворения духовных потребностей человека в свободное от работы время, а также формируют материальную основу рекреационной деятельности.

Озеро – озеро - lake - природна водойма у заглибинах суші (котловинах), заповнена в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідними водними масами, які можуть використовуватися в різних галузях господарської діяльності.

Естественный водоем в углублениях суши (котловинах), заполненная в пределах озерной чаши (озерного ложа) разнородными водными массами, которые могут использоваться в различных отраслях хозяйственной деятельности.

Ознайомча поїздка -  ознакомительная поездка - study tour - безкоштовний або пільговий тур, організований для турагентств або співробітників авіакомпанії з метою їх ознайомлення з певними туристськими маршрутами та центрами, які є новинкою.

Бесплатный или льготный тур, организуемый для турагентств или сотрудников авиакомпании с целью их ознакомления с определенными туристскими маршрутами и центрами, которые являются новинкой.

Океан — океан – ocean - найбільший водний об'єкт у складі Світового океану, розташований серед материків, має систему циркуляції вод та інші специфічні особливості; на Землі умовно виділяють чотири океани.

Крупнейший водный объект в составе Мирового океана, расположенный среди материков, имеет систему циркуляции вод и другие специфические особенности; на Земле условно выделяют четыре океаны.

Окраїнні гори - окраинные горы - marginal mountains - гори, які обрамляють нагір'я, відділяючи їх від нижчерозміщених рівнинних територій (наприклад Ельбурс, Туркмено-Хорасанські гори, Паропаміз, які розміщені на периферії Іранського нагір'я).

Горы, которые обрамляют нагорье, отделяя их от нижестоящих равнинных территорий (например Эльбурс, Туркмено-Хорасанские горы, Паропамиз, расположенных на периферии Иранского нагорья).

Опустелювання - опустынивание - Desertification - процес деградації земельних ресурсів внаслідок нераціональної господарської діяльності людини, який проявляється у втраті місцевістю суцільного рослинного покриву з неможливим його самовідновлення, що спричинює умови, аналогічні умовам пустелі.

Процесс деградации земельных ресурсов в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека, проявляется в потере местностью сплошного растительного покрова с невозможным его самовосстановления, что вызывает условия, аналогичные условиям пустыни.

Орієнтування — ориентирование - Orientation - вміння визначати на місцевості сторони горизонту за Сонцем, зорями, компасом, місцевими ознаками, з метою пошуку потрібного напрямку руху та дотримання обраного напрямку в дорозі.

Умение определять на местности стороны горизонта по Солнцу, звездам, компасом, местными признаками, с целью поиска нужного направления движения и соблюдения выбранного направления в пути.

Орієнтування карти - ориентирование карты - Orienteering maps - умовне присвоєння бокам аркуша карти відповідних сторін горизонту, нині прийнято на північ орієнтувати верхній бік карти, а на карті Боплана, за північний був прийнятий її нижній бік.

Условное присвоении бокам листа карты соответствующих сторон горизонта, сейчас принято на север ориентировать верхнюю сторону карты, а на карте Боплана, по северо был принят ее нижнюю сторону.

Орієнтування спортивне - ориентирование спортивное - Orienteering - складний багатокомпонентний вид спорту, суть якого полягає в орієнтуванні на місцевості за допомогою карти та компаса за для найшвидшого знаходження заданих контрольних пунктів.

Сложный многокомпонентный вид спорта, суть которого заключается в ориентировании на местности с помощью карты и компаса по для быстрого нахождения заданных контрольных пунктов.

Острів — остров - Island  невелика порівняно з материком ділянка суходолу, оточена з усіх сторін водою; розташовуються як поодиноко, так і архіпелагами; за походженням бувають материкові, вулканічні, коралові острови.

Небольшая по сравнению с материком участок суши, окруженная со всех сторон водой; располагаются как одиночно, так и архипелагами; по происхождению материковые, вулканические, коралловые острова.

Острівна дуга – островная дуга - The island arc  -один з видів архіпелагів, що являє собою підводний хребет з окремими вершинами-островами, які виступають над водою й відокремлюють морську котловину від глибоководного жолоба.

Один из видов архипелагов, что представляет собой подводный хребет с отдельными вершинами-островами, которые выступают над водой и отделяют морскую котловину от глубоководного желоба.

Охорона навколишнього середовища (охорона довкілля) – Охрана окружающей среды - Environment protection - сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля.

Совокупность государственных, административных, правовых, экономических, политических и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство и сохранение природных ресурсов земли, ограничения негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду.

Офіс - офис - Office - нежитлове приміщення, яке належить суб'єкту господарювання, де розташовується його виконавчий орган і яке має певну адресу, через яку можна здійснювати поштовий зв'язок.

Нежилое помещение, принадлежащее субъекту хозяйствования, где располагается его исполнительный орган и который имеет определенный адрес, через которую можно осуществлять почтовую связь.

Організаційна культура - организационная культура - Organizational Culture - це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно розвивається.

Это система ценностей и убеждений, которые разделяет каждый работник фирмы и предусматривает его поведение, это также способ и средство создания организации, которая самостоятельно развивается.

Оператор туристичний – оператор туристический - Tour Operators - підприємства, які мають ліцензію на туроператорську діяльність і займаються організацією та забезпеченням створення турпродукту, реалізацією та наданням туристичних послуг, посередницькою діяльність із надання супутніх послуг тощо.

Предприятия, имеющие лицензию на туроператорскую деятельность и занимаются организацией и обеспечением создания турпродукта, реализацией и предоставлением туристических услуг, посреднической деятельности по оказанию сопутствующих услуг и тому подобное.

Оплата за фактом надання послуг - Оплата по факту оказания услуг - Payment after  the provision of services - порядок оплати, при якому туроператор протягом певного терміну після підтвердження засобом розміщення факту надання послуг у повному обсязі здійснює оплату наданих конкретних послуг.

Порядок оплаты, при котором туроператор в течение определенного срока после подтверждения средством размещения факта предоставления услуг в полном объеме производит оплату предоставленных конкретных услуг.

Організований туризм - организованный туризм - Organized tourism -  подорож одного туриста чи групи туристів за точним маршрутом і регламентом, встановленим туристичною фірмою, при цьому туристи і туристська фірма пов'язані між собою взаємними вимогами і зобов'язаннями.

Путешествие одного туриста или группы туристов за точным маршрутом и регламентом, установленным туристической фирмой, при этом туристы и туристская фирма связаны между собой взаимными требованиями и обязательствами.

Освіта — Образование - Education - процес засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок, який впливає на зміну рівня розвитку особистості, її розумово-пізнавальну і творчу діяльність.

Процесс усвоения личностью определенной системы научных знаний, практических умений и навыков, который влияет на изменение уровня развития личности, ее умственно познавательную и творческую деятельность.

Словник складала Полова Юлія.