-П-

Презентація - Презентация - cуспільна презентація чогось нового створеного в географії та рекреації, що недавно з'явилося, інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі.

Общая презентация чего-то нового созданного в географии и рекреации, недавно появилось, информационный или рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме.

ПрейскурантПрейскурант - систематичний збірник, довідник цін і тарифів на різні види і групи товарів і послуг в сфері туризму, також використовується у разі продажу товарів через комерційну і державну торговельну мережі, кооперативну торгівлю, у розрахунках постачальників із торговельними організаціями та населенням.

Систематический сборник, справочник цен и тарифов на различные виды и группы товаров и услуг в Сфере туризма, также используется при продаже товаров через коммерческую и государственную торговую сети, кооперативную торговлю, в расчетах поставщиков с торговыми организациями и населением.

Психологія  — Психология - філософська категорія, що відображає явища як людського, так і тваринного, навіть, рослинного світу що включає в себе географію. Зоопсихологію, яка досліджує явища елементарної психіки, поведінки, пізнавальних процесів у тварин, відносять як до психологічних, так і до біологічних наук.

Философская категория, отражающая явления как человеческого, так и животного даже растительного мира включающий в себя географию. Зоопсихологию, которая исследует явления элементарной психики, поведения, познавательных процессов у животных, относят как к психологическим, так и к биологическим наукам.

Педагог  — Педагог - особа, що займається викладацькою чи виховною роботою в сфері географії та рекреації має необхідну підготовку в цій області. Вчений, науковець що займається теоретичними проблемами географії. Зміст професії у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Лицо, занимающееся преподавательской или воспитательной работой в области географии и рекреации имеет необходимую подготовку в этой области. Ученый, ученый занимающийся теоретическими проблемами географии. Содержание специальности в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Психотерапевтичний тренінг - Психотерапевтический тренинг - науково обґрунтований та емпірично перевірений вид діяльності, що спрямований на допомогу людям в сфері туризма, які потерпають від психічних, психосоматичних, соціальних проблем або страждання, та використовує психологічні інструменти.

Научно обоснованный и эмпирически проверенный вид деятельности, который направлен на помощь людям в сфере туризма, которые страдают от психических, психосоматических, социальных проблем или страдания, и использует психологические инструменты.

Правило - Правило - вимога для виконання якихось умов (наприклад вирішення задач та  якихось завдань в сфері туризма) всіма учасниками якої-небудь дії (гри, правопису, судового процесу, організації, установи), за виконання якого передбачено заохочення, а за невиконання покарання.

Требование для выполнения каких-либо условий (например решения задач и каких-то задач в сфере туризма) всеми участниками какого-либо действия (игры, правописания, судебного процесса, организации, учреждения), за выполнение которого предусмотрено поощрение, а за невыполнение наказание.

Психологічна група - Психологическая группа - це группа людей , які вивчають географію та рекреацію туризма, яка включає в собі вивчення психічних явищ (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Это группа людей, изучающих географию и рекреацию туризма, которая включает в себя изучение психических явлений (мышление, чувства, волю) и поведение человека, объяснение которых находим в этих явлениях.

Психологічна допомога — Психологическая помощь - область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі чи організації (людей наприклад які займаються кативним видом туризму). Це безпосередня робота з людьми, спрямована на вирішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних стосунках, а також глибинних особистісних проблем.

Область практического применения психологии, ориентированная на повышение социально-психологической компетентности людей и оказания психологической помощи как отдельному человеку, так и группе или организации (людей например занимающихся кативним видом туризма). Это непосредственная работа с людьми, направленная на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, а также глубинных личностных проблем.

Програма — Программа - передбачений хід подій у часі та порядок правил, що повинні застосуватись для проведення запланованого заходу в туризмі. Програми повязані  з географією обмежені у своєму виконанні та реагують на непередбачувані події лише в рамках оголошенного.

Предусмотренный ход событий во времени и порядок правил, которые должны примениться для проведения запланированного мероприятия в туризме. Программы повязанные с географией ограничены в своем исполнении и реагируют на непредвиденные события только в рамках объявлений.

Парадигма — Парадигма - це сукупність філософських,та  загальнотеоретичних основ науки; що вивчає систему понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку географії рекреації та туризму.

Это совокупность философских и общетеоретических основ науки; изучающей систему понятий и представлений, присущих определенному периоду развития географии рекреации и туризма.

Психіка — Психика - система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин що поєднує в собі географія. Штучне поняття застосоване в матеріалістичних вченнях на противагу ідеалістичному - душа; вживане лише в пострадянському просторі. Питання природи психіки є складовою основного питання філософії.

Система явлений субъективного внутреннего мира человека и животных сочетающий в себе география. Искусственное понятие применено в материалистических учениях в противовес идеалистическому - душа; применяемое только в постсоветском пространстве. Вопрос природы психики является составной основного вопроса философии.

Психоаналіз - Психоанализ - група психологічних теорій особистості, методів дослідження ментальних процесів в географії та туризмі, а також методів терапії невротичних захворювань або спосіб інтроспекції людини, що передбачає систематичне пояснення несвідомих зв'язків та процесів в географії.

Группа психологических теорий личности, методов исследования ментальных процессов в географии и туризме, а также методов терапии невротических заболеваний или способ интроспекции человека, предполагает систематическое объяснение бессознательных связей и процессов в географии.

Словник склав Тітов Андрій.