-Р-

Розвиток - Развитие - Development - необоротна, спрямована, закономірна зміна процесів та явищ. Це процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Результатом розвитку є виникнення чогось якісно нового.

Необратимое, направленное, закономерное изменение процессов и явлений. Это процесс восхождения от низшего к высшему, от простого к сложному. Результатом развития является возникновение чего то качественно нового.

Розминка - Разминка - Warm - up – підготовка організму до початку виконання інтенсивних вправ. Сприяє розігріванню тіла. Внаслідок цього фізичне навантаження розподіляється оптимальним чином. Зменшує ризик отримання травми через різку зміну занять.

Подготовка организма до начала выполнения интенсивных упражнений. Способствует разогревания тела. В результате физическая нагрузка распределяется оптимальным образом. Уменьшает риск получения травмы из-за резкой смены занятий.

Релаксація - Релаксация - Relaxation – процес зменшення напруження, розслаблення, повернення людини в стан рівноваги. Характеризується м’язовим розслабленням. Застосовується при стресах, фізичних навантаженнях. Рекомендований час здійснення – 15 - 20 хвилин.

Процесс уменьшения напряжения, расслабления, возвращение человека в состояние равновесия. Характеризуется мышечным расслаблением. Применяется при стрессах, физических нагрузках. Рекомендуемое время осуществления - 15 - 20 минут.

Подразник - Раздражитель - Irritant – фізіологічний стимулятор відчуттів. Викликає вибіркове збудження певних рецепторів. Є специфічним для органів чуттів. Здатен викликати біологічну реауцію живої тканини.

Физиологический стимулятор ощущений. Вызывает выборочное возбуждение определенных рецепторов. Является специфическим для органов чувств. Способен вызвать биологическую реауцию живой ткани.

Рапорт - Раппорт - Report - тип зв'язку і зв'язок між людьми. Характеризуються наявністю взаємних позитивних емоційних відносин і певною мірою взаєморозуміння. Є невід’ємною частиною психоаналізу та гіпнозу. Вважається комунікативним вмінням людини.

Тип связи и связи между людьми. Характеризуются наличием взаимных положительных эмоциональных отношений в определенной степени взаимопонимания. Являются неотъемлемой частью психоанализу и гипноза. Считается коммуникативным умением человека.

Раціоналізація - Рационализация - Rationalization - організація будь - якої діяльності доцільнішими способами, ніж існуючі. Логічні, послідовні дії, що виправдовують себе. Раціоналізація застосовується з метою поліпшення, вдосконалення певного об’єкта або предмета.

Организация какой - либо деятельности целесообразными способами, чем существующие. Логические, последовательные действия, оправдывают себя. Рационализация применяется с целью улучшения, совершенствования определенного объекта или предмета.

Реальність - Реальность - Reality – філософський термін, що означає те, що існує насправді. Тотожним даному є поняття «дійсність». Реальність дає змогу дивитися на світ об’єктивно. Реалізм – проміжна ланка між оптимізмом та песимізмом.

Философский термин, означающий то, что существует на самом деле. Тождественным данном есть понятие «действительность». Реальность позволяет смотреть на мир объективно. Реализм - промежуточное звено между оптимизмом и пессимизмом.

Регрес - Регресс - Regress - низхідний, зворотний рух. Перехід від вищих форм до нижчих. Зниження рівня організації. Зміни у гірший бік. Поняття «регрес» є противоположним поняттю «прогрес».

Нисходящий, обратное движение. Переход от высших форм к низшим. Снижение уровня организации. Изменения в худшую сторону. Понятие «регресс» является противоположно понятию «прогресс».

Респондент - Респондент - Respondent – учасник інтерв'ю, соціологічного опитування, або будь-яких тестів. Особа, яка відповідає на запитання інтрев'юєра, корреспондента або анкети. Людина, яка виступає в ролі джерела первинної інформації.

Участник интервью, социологического опроса, или любых тестов. Лицо, отвечает на вопросы интервьюера, корреспондента или анкеты. Человек, который выступает в качестве источника первичной информации.

Рефлексія - Рефлексия - Reflection - осмислення людиною власних дій і їхніх законів. Діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини. Формує в людині самосвідомість та свідомість щодо об’єктів навколишнього світу.

Осмысление человеком собственных действий и их законов. Деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека. Формирует в человеке самосознание и сознание по объектам окружающего мира.

Промова - Речь - Speech - усний виступ з метою висвітлення певної інформації. Форма спілкування людей за допомогою мовних конструкцій. Формує та формулює думки мовними засобами. Дозволяє сприймати та розуміти мовні конструкції.

Устное выступление с целью освещения определенной информации. Форма общения людей посредством языковых конструкций. Формирует и формулирует мысли языковыми средствами. Позволяет принимать и понимать языковые конструкции.

Рішення - Решение - Decisions – процес виконання дій або розумових операцій. Здійснюється шляхом побудови логічного алгоритму дій. Приймається як самостійно, так і колегіально. Є складовою частиною мислення.

Процесс выполнения действий или умственных операций. Осуществляется путем построения логического алгоритма действий. Принимается как самостоятельно, так и коллегиально. Является составной частью мышления.

Рафтинг - Рафтинг - Rafting – вид екстремального спорту. Сплав по гірських річках на лодках, катамаранах, човнах, байдарках Має шість рівнів категорії складності. Призначений для активного здорового відпочинку.

Вид экстремального спорта. Сплав по горным рекам на лодках, катамаранах, лодках, байдарках Имеет шесть уровней категории сложности. Предназначен для активного здорового отдыха.

Ротель - Ротель - Rotel – готель - вагон, який пересувається. Або автобус зі спеціально спорядженими спальними місцями. Має обмежений набір послуг. Є вигідним в плані економії грошей.

Отель - вагон, который передвигается. Или автобус со специально оборудованными спальными местами. Имеет ограниченный набор услуг. Есть выгодным в плане экономии денег.

Рецепція - Рецепция - Reception – загальний хол або кімната в готелях. Призначена для прийому, реєстрації та оформлення гостей. Слугує місцем знаходження чергових - портье. В межах рецепції здійснюється видача ключів та інші операції на вимогу клієнтів.

Общий холл или комната в гостиницах. Предназначена для приема, регистрации и оформления гостей. Служит местом нахождения дежурных - портье. В пределах рецепции осуществляется выдача ключей и другие операции по требованию клиентов.

Словник складала Баглей Дарія.