-С-

Самостраховка – Самострахування - Needless insurance - це комплекс прийомів, який забезпечує затримання при зриві. Існує декілька груп прийомів самострахування: в русі, при підготовці до руху, при забезпеченні страхування людини, що рухається. Прийоми мають бути відпрацьованими до автоматизму.

Это комплекс приемов, обеспечивающий задержание при срыве. Существует несколько групп приемов самостраховки: в движении, при подготовке к движению, при обеспечении страхования человека, что движется. Приемы должны быть отработанными до автоматизма.

Сафари - Сафарі – Safari - спочатку поїздки з ціллю полювання. Переважно на територіях Східної Африки. Пізніше – екскурсії в дику природу з використанням спеціалізованих джипів. Мета сафарі знайомство з дикою природою. Виокремлюють окремий вид сафарі – фотосафарі.

Сначала поездки с целью охоты. Преимущественно на территориях Восточной Африки. Позже - экскурсии в дикую природу с использованием специализированных джипов. Цель сафари знакомство с природой. Выделяют отдельный вид сафари - фотосафари.

Семинар – Семінар – Seminar - форма групових занять з предмета/теми. Проводиться під керівництвом викладача для студентів/учнів. Дана форма навчання виникла в давньогрецьких школах. В Україні є більш поширеною у ВНЗ.

Форма групповых занятий по предмету/темы. Проводится под руководством преподавателя для студентов/учеников. Данная форма обучения возникла в древнегреческих школах. В Украине более распространенной в вузе.

Сенситивность, сензитивность – Сенситивність – The sensitivity - людська підвищена чутливість до подій, що з нею відбуваються. Включає також здатність до співпереживання. Розвивається в дитинстві, при формуванні особистості.

Человеческая повышенная чувствительность к событиям, с ним происходят. Включает также способность к сопереживанию. Развивается в детстве, при формировании личности.

Синергия - Синергія - Synergy - ціле більше суми своїх частин (Арістотель). Ефект, що виникає при взаємодії певних факторів. Він переважає суму ефектів кожного фактора окремо. Наприклад, об’єднання двох організацій, закладів дає більший прибуток, ніж сума їх прибутків до об’єднання.

Целое больше суммы своих частей (Аристотель). Эффект, возникающий при взаимодействии определенных факторов. Он преобладает сумму эффектов каждого фактора в отдельности. Например, объединение двух организаций, учреждений дает большую прибыль, чем сумма их доходов в объединение.

Система управления обучением – Система управління навчанням  –  Learning Management System - система управління навчальною діяльністю. Використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів. Забезпечує спільний доступ до них. Створюються матеріали у візуальному навчальному середовищі. Завдання сформовані у певній послідовності для вивчення.

Система управления учебной деятельностью. Используется для разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов. Обеспечивает доступ к ним. Создаются материалы в визуальной учебной среде. Задания сформированы в определенной последовательности для изучения.

Скаут - Скаут – Scout - термін вживається в різних значеннях. Найпоширеніше – член організації, що займається вихованням дітей та підлітків. Вивчає природу та займається спортивно-туристською активністю. Спочатку терміном визначали солдатів. Тобто піхотинець, що займається польовою розвідкою.

Термин употребляется в разных значениях. Самое распространенное - член организации, занимающейся воспитанием детей и подростков. Изучает природу и занимается спортивно-туристской активностью. Сначала сроком определяли солдат. То есть пехотинец, занимающейся полевой разведкой.

Следопыт - Слідопит – Pathfinder - людина, що вистежує когось за слідами. Той, хто добре розуміється на слідах. Найчастіше застосовується до мисливців на тварин. Інколи вживається до істориків-дослідників. Або один із варіантів назви скаутів.

Человек, выслеживает кого по следам. Тот, кто хорошо разбирается в следах. Чаще всего применяется к охотникам на животных. Иногда употребляется к историкам-исследователей. Или один из вариантов названия скаутов.

Снаряжение – Спорядження – Equipment - сукупність предметів, складових екіпіровки для певних видів занять. Включає в себе перелік певних необхідних речей. Спорядження може бути військовим, туристичним та ін. Спорядження туристичне – предмети і матеріали для руху і організації побуту в похідних умовах.

Совокупность предметов, составляющих экипировки для определенных видов занятий. Включает в себя перечень определенных необходимых вещей. Снаряжение может быть военным, туристическим и др. Снаряжение туристическое - предметы и материалы для движения и организации быта в походных условиях.

Событие – Подія – Event - те, що відбувалося або відбулося. Явище, факт суспільного життя. Те, що порушує усталений хід життя. Що-небудь важливе, видатне. Сукупність пов’язаних між собою явищ.

То, что происходило или произошло. Явление, факт общественной жизни. То, что нарушает устоявшийся ход жизни. Что-нибудь важное, выдающееся. Совокупность связанных между собой явлений.

Соревнование – Змагання –  Competitions - дії, намагання перемогти когось у чому-небудь на основі певних показників. Зустріч для здобуття першості. Наприклад, конкурси, квести, турніри, чемпіонати. Результатом є визначення переможця, хто показав найкращі результати.

Действия, попытки победить кого-то в чем-либо на основе определенных показателей. Встреча для получения первенства. Например, конкурсы, квесты, турниры, чемпионаты. Результатом является определение победителя, кто показал лучшие результаты.

Социально психологический тренинг – Соціально-психологічний тренінг – Socio-psychological training - засіб розвитку компетентності у спілкуванні. Це галузь практичної психології. Використовується для розвитку компетентності у спілкуванні. Формує комунікативні уміння та навички. Формує розуміння самого себе і корегує самооцінку.

Средство развития компетентности в общении. Это отрасль практической психологии. Используется для развития компетентности в общении. Формирует коммуникативные умения и навыки. Формирует понимание самого себя и корректирует самооценку.

Социальные группы – Соціальні групи – Social groups - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею. Взаємодіють на основі сподівань кожного члена групи. Їм притаманні певні ознаки. Наприклад, тривалість існування, організація, загальноприйняті норми та ін.

Совокупность лиц, объединенных общей целью, идеей, трудом. Взаимодействуют на основе ожиданий каждого члена группы. Им присущи определенные признаки. Например, длительность существования, организация, общепринятые нормы и др.

Соционика – Соціоніка – Socionics - наука, що вивчає процес обміну інформацією між людиною і зовнішнім світом. Як люди сприймають, переробляють і видають інформацію. Вивчає типи психоінформаційних систем і їх взаємодію. Також типи мислення, поведінки і риси характеру.

Наука, изучающая процесс обмена информацией между человеком и внешним миром. Как люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию. Изучает типы психоинформационных систем и их взаимодействие. Также типы мышления, поведения и черты характера.

Спелеотуризм — Спелеотуризм — Speleoturizm|Caving - один з видів активного туризму. Полягає в подорожах по природних підземних порожнинах. Фактор розвитку - наявність спелеоресурсів (печери, підземні озера та ін.). Передбачає використання спеціального спорядження. Технічно складний вид туризму.

Один из видов активного туризма. Заключается в путешествиях по естественным подземных полостях. Фактор развития - наличие спелеоресурсов (пещеры, подземные озера и др.). Предусматривает использование специального снаряжения. Технически сложный вид туризма.

Стратегия – Стратегія – Strategy - не деталізований план певної діяльності. Охоплює тривалий період. Є способом досягнення складної цілі. Вона послідовна, конструктивна, раціональна. Стійка до невизначеності умов середовища. Супроводжується постійним аналізом при реалізації.

Не детализированный план определенной деятельности. Охватывает длительный период. Есть способом достижения сложной цели. Она последовательная, конструктивная, рациональная. Устойчива к неопределенности условий среды. Сопровождается постоянным анализом при реализации.

Страховка - Страховка (в альпінізмі) – Insurance - сукупність заходів для мінімізації можливих небезпек. Це спорядження для альпінізму, скелелазіння, льодолазіння і дії спортсмена. Для запобігання зривів, руйнування форм рельєфу по яких рухається спортсмен. Є різні техніки і алгоритми налаштування страховки при різних видах спорту.

Совокупность мер по минимизации возможных опасностей. Это снаряжение для альпинизма, скалолазания, ледолазания и действия спортсмена. Для предотвращения срывов, разрушение форм рельефа по которым движется спортсмен. Существуют различные техники и алгоритмы настройки страховки при различных видах спорта.

Суперструктура - Суперструктура – Superstructure - місця розміщення, харчування туристів, заклади розваг. Не лише кіно, музеї і коцертні зали, а й вокзали. Не існує чіткого розмежування між суперструктурою та інфраструктурою. Першу мають на увазі при плануванні нових курортів.

Места размещения, питания туристов, заведения развлечений. Не только кино, музеи и коцертные залы, но и вокзалы. Не существует четкого разграничения между суперструктурой и инфраструктурой. Первую подразумевают при планировании новых курортов.

Словник складала Варуха Альона.