-Т-

Т-група – Т-группа - Training group – мала група для вивчення базових міжособистісних відмінностей. Наприклад, вміння розпізнавати та оцінювати міжособистісні проблеми, комунікативні навики. Одна з найпоширеніших моделей вивчення груп та відносин в них.

Малая группа для изучения базовых межличностных различий. Например, умение распознавать и оценивать межличностные проблемы, коммуникативные навыки. Одна из самых распространенных моделей изучения групп и отношений в них.

Темперамент – Темперамент – Temperament - це індивідуальні особливості людини, що визначають психічний стан та поведінку. Впливає на формування та розвиток характеру. Виділять 4 типи – холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик. Впливає на реакцію індивіда на ситуації.

Это индивидуальные особенности человека, определяющие психическое состояние и поведение. Влияет на формирование и развитие характера. Выделят 4 типа - холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Влияет на реакцию индивида на ситуации.

Технічний інструктор - Технический инструктор - Тechnical instructor – це особа, що володіє спеціалізованими знаннями в певній області знань. Працює в сфері інформаційних технологій чи на підприємствах. Здійснює підготовку та інструктаж кадрів.

Это лицо, обладающее специализированными знаниями в определенной области знаний. Работает в сфере информационных технологий или на предприятиях. Осуществляет подготовку и инструктаж кадров.

Технологія – Технология – Technology - сукупність знань про методи здійснення виробничих процесів. Cпособи виготовлення, обробки, переробки та процеси, що змінюють стан сировини, матеріалів. Наука про способи розв'язання задач за допомогою технічних засобів.

Совокупность знаний о методах осуществления производственных процессов. Cпособ изготовления, обработки, переработки и процессы, изменяющие состояние сырья, материалов. Наука о способах решения задач с помощью технических средств.

Тімбілдінг – Тимбилдинг – Teambuilding – соціально-психологічний тренінг. Направлений на укріплення дружніх зв’язків у колективі. Акценти зосереджуються на отримання досвіду і робочих відносинах. Рідше на розважальний компонент.

Социально-психологический тренинг. Направлен на укрепление дружеских связей в коллективе. Акценты сосредотачиваются на получение опыта и рабочих отношениях. Реже на развлекательный компонент.

Тімскіл – Тимскил - Team skill – вид корпоративного тренінгу для формування і розвитку навиків командної роботи. Це наступний етап після тімспіріта у формуванні команди. Найчастіше мають форму ігор чи тренінгів, що вчать досягати кінцеву ціль.

Вид корпоративного тренинга для формирования и развития навыков командной работы. Это следующий этап после тимспирита в формировании команды. Чаще всего имеют форму игр или тренингов, учат достигать конечную цель.

Тімспіріт – Тимспирит - Team spirit – це командоформуючі програми для підняття командного духу. В процесі люди пізнають один одного в неформальній обстановці. Вчяться разом вирішувати проблеми. Як правило це ігри, тренінги чи спільні святкування.

Это командоформуючи программы для поднятия командного духа. В процессе люди узнают друг друга в неформальной обстановке. Учатся вместе решать проблемы. Обычно это игры, тренинги или совместные празднования.

Толерантність – Толерантность – Toleration - відсутність можливості реакції на несприятливий фактор в результаті зниження чутливості до його впливу. Здатність сприймати без агресії думки, поведінку та спосіб життя, що відмінний від власного.

Отсутствие возможности реакции на неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию. Способность воспринимать без агрессии мысли, поведение и образ жизни, отличный от собственного.

Трансфер – Трансфер – Тransfer - перевезення туристів в середині туристичного центру. Здійснюється на ділянках аеропорт - база - аеропорт, вокзал - база – вокзал. Для таких цілей використовуються переважно автобуси.

Перевозки туристов в середине туристического центра. Осуществляется на участках аэропорт - база - аэропорт, вокзал - база - вокзал. Для таких целей используются преимущественно автобусы.

Тремор – Тремор – Tremor – неконтрольовані коливальні рухи (тремтіння) кінцівок, тулуба, голови. Спричиняється мимовільними скороченнями м’язів. Може бути спадковим або викликатися нервовими захворюваннями. Спостерігається також при фізичній втомі, хронічному алкоголізмі чи в старих людей.

Неконтролируемые колебательные движения (дрожание) конечностей, туловища, головы. Вызывается непроизвольными сокращениями мышц. Может быть наследственным или вызываться нервными заболеваниями. Наблюдается также при физической усталости, хроническом алкоголизме или в старых людей.

Тренер – Тренер – Trainer – 1) спеціаліст в якомусь виді спорту. Готує спортсменів до змагань. Слідкує за тренуваннями та спортсменами. Вдосконалює спортивну майстерність. Розвиває функціональні навики. 2) спеціаліст, що тренує коней-пригунів.

1) специалист в каком-то виде спорта. Готовит спортсменов к соревнованиям. Следит за тренировками и спортсменами. Совершенствует спортивное мастерство. Развивает функциональные навыки. 2) специалист, тренирующий лошадей-Прыгун.

Треніг – Тренинг – Training – це метод активного навчання. Направлений вдосконалення практичних навиків та поведінки учасників. Виділяють багато видів в залежності від їх дії – навиковий, психотерапевничний, соціально-психологічний, бізнес-тренінг.

Это метод активного обучения. Направлен совершенствование практических навыков и поведения участников. Выделяют много видов в зависимости от их действия - навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.

Тренінг перцептивний – Тренинг перцептивный - Perceptual training – соціально-психологічний тренінг. Направлений на пізнання себе, людей та взаємозв’язків між ними. Учасник переосмислює відношення до себе та інших. Дізнається як він виглядає в очах інших та як вони сприймають його поступки.

Социально-психологический тренинг. Направлен на познание себя, людей и взаимосвязей между ними. Участник переосмысливает отношение к себе и другим. Узнает как он выглядит в глазах других и как они воспринимают его поступки.

Тренінг поведінковий - Тренинг поведения (СПТ) - Training behaviors –  спрямований на розвиток особистості, формування комунікативних умінь та навичок, засвоєння міжособистісної взаємодії. Завдання – усвідомлення власного "поведінкового репертуару" і збагачення діапазону можливих засобів, прийомів спілкування.

Направлен на развитие личности, формирование коммуникативных умений и навыков, усвоение межличностного взаимодействия. Задача - осознание собственного "поведенческого репертуара" и обогащение диапазона возможных средств, приемов общения.

Тролінг – Троллинг – Trolling – 1) навісна переправа за допомогою якої долають перешкоди. Переходять річки чи яр використовуючи мотузку, що натягнена мж двома опопрами. 2) Розміщення в інтернеті провокаційних повідомлень. Мета - виникнення конфлікту між  учасниками обговорення.

1) навесная переправа с помощью которой преодолевают препятствия. Переходят реки или овраг используя веревку, что натянута между двумя опорамы. 2) Размещение в интернете провокационных сообщений. Цель - возникновение конфликта между участниками обсуждения.

Словник складала Водовіз Надія.