-У-

Уламкова кора вивітрювання - Осколочная кора выветривания - Clastic weathering crust – сукупність продуктів вивітрювання, які представленні незміненими за хімічним складом уламками первісної породи. Основні процеси її утворення це морозне і температурне вивітрювання. Характерна для арктичних пустель.

Совокупность продуктов выветривания, которые представлены не измененными по химическому составу обломками первоначальной породы. Основные процессы ее образования это морозное и температурное выветривание. Характерна для арктических пустынь.

Ультраметаморфізм – Ультраметаморфизм - ultrametamorphism - особлива крайня стадія регіонального метаморфізму, яка супроводжується повним розплавленням  всіх вихідних гірських порід і виплавкою анатектичного матеріалу. З цим природнім явищем пов'язують утворення гірських порід  мігматитів.

Особая крайняя стадия регионального метаморфизма, которая сопровождается полным расплавлением всех выходных горных пород и выплавкой анатектичного материала. С этим естественным явлением связывают образование горных пород мигматитов.

Ультра основні гірські породи - Ультра основные горные породы - Ultrabasic rocks – представлені магматичними породами, утвореними з магми, що містить в своєму складі менше 40% кремнезему. Зустрічаються лише інтрузивні відміни темного характеру (дуніт, перидотит, серпентиніт, піроксеніт).

Представлены магматическими породами, образованными из магмы, содержащей в своем составе менее 40% кремнезема. Встречаются только интрузивные отмены темного характера (дунит, перидотит, серпентинит, пироксенит).

Урема – Урема - Urema – ліс або чагарники, що росте на заплавах та низьких терасах рівнинних річок в лісостепової та степової зон та представлений листяним лісом з тополі, верби, в’яза.

Лес или кустарники, растущие на поймах и низких террасах равнинных рек в лесостепной и степной зонах и представлен лиственным лесом из тополя, ивы, вяза.

Уніформізм – униформизм - uniformity  –  наукова концепція, згідно з якою в геологічному минулому нашої планети діяли ті ж сили і з такою ж інтенсивністю, що й у наш час.


Концепция, согласно которой в геологическом прошлом нашей планеты действовали те же силы и с такой же интенсивностью, что и в наше время.

Умовні знаки - Условные знаки - Legend - графічні рисунки відповідного розміру, форми та кольору, якими відображаються на географічних картах певні об'єкти місцевості (річки, озера, населені пункти,  рельєф, рослинність, залізниці, автомобільні дороги тощо).

Графические рисунки соответствующего размера, формы и цвета, которыми отображаются на географических картах определенные объекты местности (реки, озера, населенные пункты, рельеф, растительность, железные дороги, автомобильные дороги и т.п.).

Урбанізація – Урбанизация - Urbanization - процес підвищення значимості  ролі міст у розвитку людського суспільства, що виявляється у зростанні міських поселень та збільшенні концентрації населення у них, особливо у великих містах.

Процесс повышения значимости роли городов в развитии человеческого общества, что проявляется в росте городских поселений и увеличении концентрации населения в них, особенно в крупных городах.

Уріз води - Урез воды - water's Edge –  умовна лінія, що проходить між водною поверхнею водоймища та поверхнею суші, тобто  це межа води біля берега водоймища будь то річка, озеро, ставок чи водосховище.

Условная линия, проходящая между водной поверхностью водоема и поверхностью суши, то есть это предел воды у берега водоема будь то река, озеро, пруд или водохранилище.

Управління персоналом - управление персоналом - Human Resources – цілеспрямована діяльність керівного складу  організації  на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами; планомірно організований вплив через систему взаємопов’язаних, економічних і соціальних заходів.

Целенаправленная деятельность руководящего состава организации на разработку концепции, стратегий кадровой политики и методов управления человеческими ресурсами; планомерно организованное воздействие через систему взаимосвязанных, экономических и социальных мероприятий.

Управлінські грати – Управленческая решотка - management lattice - матриця типологічних методів і способів керування внутрішньогруповими взаємодіями і конфліктами, що допомагає знайти найбільш ефективні напрямки і прийоми управлінського впливу, розгортання і врегулювання внутрішньогрупових конфліктів.

Матрица типологических методов и способов управления внутригрупповыми взаимодействиями и конфликтами, помогает найти наиболее эффективные направления и приемы управленческого воздействия, развертывания и урегулирования внутригрупповых конфликтов.

Управління конфліктом - управление конфликтом - conflict management – цілеспрямований  вплив на процеси конфліктної взаємодії, який прагне забезпечити конструктивне вирішення усіх соціально важливих завдань, які могли б актуалізуватися під час виникнення конфлікту як такого.

Целенаправленное воздействие на процессы конфликтного взаимодействия, который стремится обеспечить конструктивное решение всех социально важных задач, которые могли бы актуализироваться при возникновении конфликта как такового.

Учасники конфлікту – Учасники конфликта - Parties to the conflict - люди, які не задоволені спілкуванням у зв'язку з його порушенням і тому намагаються використати це спілкування для реалізації своїх власних інтересів незважаючи на інтереси інших учасників.

Люди, которые не удовлетворены общением в связи с его нарушением и поэтому стараются использовать это общение для реализации своих собственных интересов несмотря на интересы других участников.

Учасник актуальний - участник актуальный - Member-to-date – та людина, яка справляє справжній дійсний вплив на позицію,  тобто той хто прагне змінити конфліктну ситуацію, що виникла і робить усе можливе, щоб її змінити.

Человек, который производит настоящее действительное влияние на позицию, то есть тот, кто стремится изменить конфликтную ситуацию, возникшую и делает все возможное, чтобы ее изменить.

Учасник потенціальний - Участник потенциальный - Participant potential – та людина, яка оцінює ситуацію як таку, що може безпосередньо зачепити її власні інтереси, але ніяк  не прагне справляти у даний час впливу на неї.

Человек, который оценивает ситуацию как такую, которая может непосредственно затронуть его собственные интересы, но никак не хочет производить в настоящее время воздействия на нее.

Ухиляння – Уклонение - Evasion - пасивна поведінка людини у конфліктній ситуації, яка виникнула тим чи іншим чином, що виявляється в  постійному ігноруванні проблеми або відкладенні свого втручання у її вирішення.

Пассивное поведение человека в конфликтной ситуации, которая возникла тем или иным образом, оказывается в постоянном игнорировании проблемы или отложении своего вмешательства в ее решение.


Словник склав Гусак Олександр.