-Ж-

Житейське поняття - Житейское понятие - Daily concept - розмовне узагальнення, яке формується без спеціального вивчення. Воно виникає при природному та повсякденному оволодінню тим чи іншим предметним полем. Переважно позначає звична для певної людини.

Разговорное обобщения, которое формируется без специального изучения. Оно возникает при естественном и повседневной овладению тем или иным предметным полем. Преимущественно обозначает привычная для определенного человека.

Жест - Жест - Gesture – елемент пантоміміки, який виконується за допомогою рухів людського тіла.  Використовується для спрощення інформації чи вираження емоцій у процесі спілкування. Може виступати елементом універсальної мови спілкування.

Элемент пантомимики, который выполняется с помощью движений человеческого тела. Используется для упрощения информации или эмоций в процессе общения. Может выступать элементом универсального языка общения.

Жадання - Желание - Desire, Wish - суб`єктивна характеристика мотиваційного процесу. Потяг здійснити якусь дію. Один з проявів волі. Відображає потребу, думку про можливість людини в чомусь. Прояв вроджених, біологічно обумовлених потягів.

Субъективная характеристика мотивационного процесса. Поезд осуществить какое-то действие. Одно из проявлений свободы. Отражает потребность, мысль о возможности человека в чем-то. Проявление врожденных, биологически обусловленных поездов.

Жаргон - Жаргон - Jargon, Slang - різновид соціальних діалектів. Вирізняється специфічною, експресивно забарвленою лексикою, синонімічним змістом, а також фразеологізмами та незвичною вимовою.  Коло вживання таких слів обмежується певною характерною групою осіб.

Разновидность социальных диалектов. Отличается специфической, экспрессивно окрашенной лексикой, синонимическим содержанием, а также фразеологизмами и необычной произношением. Круг употребление таких слов ограничивается определенной характерной группой лиц.

Спекотний клімат - Жаркий климат - Hot Climate - різновид клімату, коли температура повітря в середньому за рік вище 20°C. Він охоплює близько половини земної кулі. Йому відповідають географічні пояси – екваторіальний, субекваторіальний та тропічний.

Разновидность климата, когда температура воздуха в среднем за год выше 20 ° C. Он охватывает около половины земного шара. Ему отвечают географические пояса - экваториальный, субэкваториальный и тропический.

Спека - Жара - Heat – стан підвищеної температури повітря, яке сильно нагріте сонячними випромінюванням чи відкритим джерелом тепла. У метеорології під терміном розуміється стан гарячого повітря, температура якого вище +35°C.

Состояние повышенной температуры воздуха, сильно нагретый солнечными излучением или открытым источником тепла. В метеорологии под термином понимается состояние горячего воздуха, температура которого выше + 35 ° C.

Жар - Жар - Fever – стан організму людини. Відчуття надлишку тепла, яке пов’язане з підвищенням температури тіла. У людей з функціональними порушеннями нервової системи може відчуватися без підвищення температури тіла.

Состояние организма человека. Ощущение избытка тепла, которое связано с повышением температуры тела. У людей с функциональными нарушениями нервной системы может ощущаться без повышения температуры тела.

Скарга - Жалоба - Appeal  -  усна або письмова вимога до певної особи щодо усунення недоліків чи порушень. Часто стосується посадової особи та її дій чи бездіяльності. Виражає незадоволення діями інших.

Устная или письменная требование к определенному лицу по устранению недостатков или нарушений. Часто касается должностного лица и его действий или бездействия. Выражает недовольство действиями других.

Шахрайство -  Жульничество - Fraud – зловживання довірою та отримання певної вигоди шляхом обману.  Заволодіння чужим майном або права на таке майно неправомірним способом. Кримінально каране діяння. Містить прямий умисел шахрайства.

Злоупотребления доверием и получения определенной выгоды путем обмана. Завладение чужим имуществом или права на такое имущество неправомерным способом. Уголовно наказуемое деяние. Содержит прямой умысел мошенничества.  

Жага - Жажда - Yearning – суб`єктивна характеристика мотиваційного процесу. Фізіологічне відчуття яке виражає необхідності організму. Нестримне бажання отримати щось. Описує величезний, надзвичайно сильний потяг або прагнення чого-небудь. Відчуття інтенсивної туги.

Субъективная характеристика мотивационного процесса. Физиологическое ощущение которое выражает необходимости организма. Неудержимое желание получить что-то. Описывает огромный, очень сильное влечение или стремление чего-либо. Ощущение интенсивной тоски.

Залізничний круїз - Железнодорожный круиз - Rail cruise -  кількаденна туристична подорож залізничним транспортом. З використанням  кругового маршруту та екскурсій  по ньому. При чому транспортний засіб використовується ще й як засіб розміщення, заклад харчування.

Многодневная туристическое путешествие железнодорожным транспортом. С использованием кругового маршрута и экскурсий по нему. Причем транспортное средство используется еще и как средство размещения, общепит.

Журнал - Журнал - Magazine - вид періодичного видання. Має вигляд наближений до формату книжки.  В туризмі розуміється ще й як об'єкт в який записуються систематизована інформація щодо походу, дослідження тощо.

Вид периодического издания. Имеет вид приближен к формату книги. В туризме понимается еще и как объект в который записываются систематизированная информация по похода, исследования и тому подобное.

Печеня — Жаркое — Fry — блюдо з м'яса. Фактично це страва з жареного м'яса та додатковими спеціями та овочами. Готується за допомогою обсмажування чи запікання. Часто подається разом з картоплею.

Блюдо из мяса. Фактически это блюдо из жареного мяса и дополнительными специями и овощами. Готовится с помощью обжаривания или запекания. Часто подается вместе с картофелем.

Жаб'ячі лапки - Лягушачьи лапки - Frog legs — вишуканий делікатес французької  та кантонської кухонь. Для нього використовують лише верхню частину лапок жаби — стегна. Страва зараховується до дієтичних. Є забороненим блюдом в ісламських країнах.

Изысканный деликатес французской и кантонской кухни. Для него используют только верхнюю часть лапок лягушки - бедра. Блюдо засчитывается в диетических. Есть запрещенным блюдом в исламских странах.

Жюмар - Жумар — Jumar — один з елементів альпіністського, спелеологічного спорядження, спорядження рятувальників чи скелелазів. Один з найвідоміших та найпоширеніших типів механічних зажимів для мотузки. Використовується для підйому по мотузці.

Один из элементов альпинистского, спелеологического снаряжения, снаряжения спасателей или скалолазов. Один из самых известных и распространенных типов механических зажимов для веревки. Используется для подъема по веревке.

Словник склав Панченко Валентин