-З-

Замовник - Заказчик - Customer — особа, яка замовляє та оплачує туристичні послуги, товари. Особа не обов'язково мусить бути  користувачем послуг чи власником товару. Замовником може бути  фізична чи юридична особа.

Лицо, которое заказывает и оплачивает туристические услуги, товары. Лицо не обязательно должен быть пользователем услуг или владельцем товара. Заказчиком может быть физическое или юридическое лицо.

Закон Вебера - Закон Вебера - Weber's Law — закон психофізіології, що описує сприйняття зовнішнього подразнення. Інтенсивність подразника зростає в геометричній прогресії. А його сприйняття зростає в арифметичній. Тобто, відчуття пропорційне логарифму величини подразника.

Закон психофизиологии, описывающий восприятие внешнего раздражения. Интенсивность раздражителя возрастает в геометрической прогрессии. А его восприятие возрастает в арифметической. То есть, ощущение пропорционально логарифму величины раздражителя.

Закон Джексона -  Закон Джексон - Jackson's Law - емпіричне узагальнення в психології. Нові когнітивні функції втрачаються раніше ніж еволюційно старіші.  Чим раніше було вивчено на досвіді певні знання тим пізніше вони будуть втрачені.

Эмпирическое обобщение в психологии. Новые когнитивные функции теряются раньше эволюционно старые. Чем раньше было изучено на опыте определенные знания тем позже они будут потеряны.

Закон Йєркса-Додсон - Закон Йеркса-Додсона - Yerkes-Dodson  Law - емпіричне узагальнення  щодо впливу мотивації на ефективність діяльності за умови різної складності виконуваних завдань.  Характерним для такої залежності є криволінійна функція виду перевернутої U-подібної кривої.

Эмпирическое обобщение о влиянии мотивации на эффективность деятельности при различной сложности выполняемых задач. Характерным для такой зависимости является криволинейная функция вида перевернутой U-образной кривой.

Закон Йоста - Закон Йоста - Jost's Law -  емпірична закономірність, яка стверджує, що при рівній імовірності відтворюється з пам'яті швидше більш давня інформація. Вона повільніше забувається. При її довивчення необхідна менша частота повторення.

Эмпирическая закономерность, которая утверждает, что при равной вероятности воспроизводится из памяти быстрее более древняя информация. Она медленнее забывается. При ее изучению необходимо меньше частота повторения.  

Знакова індикація - Знаковая индикация - Symbolic indication - специфічний спосіб кодування інформації. Процес її перетворення у візуальну форму для подальшого розпізнавання оператором. В якості елементів використовують числа, літери, геометричні фігури та умовні позначення.

Специфический способ кодирования информации. Процесс ее преобразования в визуальную форму для дальнейшего распознавания оператором. В качестве элементов используют числа, буквы, геометрические фигуры и условные обозначения.

Зорове сприйняття - Зрительное восприятие - Visual perception - своєрідна форма сприйняття довколишнього світу. Сукупність процесів побудови зорового образу навколишнього середовища. Процес відбувається на основі сенсорної інформації. Джерелом такої інформації виступає зорова система людини.

Своеобразная форма восприятия окружающего мира. Совокупность процессов построения зрительного образа окружающей среды. Процесс на основе сенсорной информации. Источником такой информации выступает зрительная система человека.

Зелений коридор - Зеленый коридор - Green Corridor -  місце перетину державного кордону зі спеціальним митним режимом. Смуга руху знаходиться в межах території аеропорту. Митний контроль та оформлення речей тут здійснюється за спрощеним режимом.

Место пересечения государственной границы со специальным таможенным режимом. Полоса движения находится в пределах территории аэропорта. Таможенный контроль и оформление вещей здесь осуществляется по упрощенному режиму.

Замовлення - Заказ - Order — у широкому сенсі: пропозиція замовника до виконавця виготовити, поставити чи продати товари або послуги у вказаному обсязі. У вузькому сенсі: одноразовий акт бронювання певної послуги.

В широком смысле: предложение заказчика до исполнителя изготовить, поставить или продать товары или услуги в указанном объеме. В узком смысле: одноразовый акт бронирования определенной услуги.

Замкнутий круговий маршрут - Замкнутый круговой маршрут - Closed circular route — круговий туристичний маршрут транспортного обслуговування  туристичних груп. Він передбачає транспортування туристів до місця призначення і повернення у вихідну точку. При цьому транспортний засіб залишається незмінним.

Круговой туристический маршрут транспортного обслуживания туристических групп. Он предусматривает транспортировку туристов к месту назначения и возвращения в исходную точку. При этом транспортное средство остается неизменным.

Зустріч і проводи - Встреча и проводы - Arrival and Departure Services -  сукупність транспортних послуг, які надаються туристу у місці дестинації. Транспортне обслуговування, з наданням супутніх послуг, туриста від транспортного вузла до безпосереднього місця проживання та зворотно.

Совокупность транспортных услуг, предоставляемых туристу в месте дестинации. Транспортное обслуживание с предоставлением сопутствующих услуг, туриста от транспортного узла до непосредственного места проживания и обратно.

Сніданок - Завтрак - Breakfast (BB) – перший денний прийом їжі за добу. В часі він припадає на період до полудня. Часто включається до вартості обслуговування готелів. Складова частина типу харчування «Ліжко&Сніданок».

Первый дневной прием пищи за сутки. Во времени он приходится на период до полудня. Часто включается в стоимость обслуживания отелей. Составная часть типа питания «Кровать & Завтрак».

Заповідник - Заповедник - Reservation - територія або акваторія спеціального статусу під охороною держави. Природоохоронна територія з суворим режимом охорони. В його межах у природному незайманому стані зберігаються унікальні природні комплекси.

Территория или акватория специального статуса под охраной государства. Природоохранная территория с суровым режимом охраны. В его пределах в естественном нетронутом состоянии хранятся уникальные природные комплексы.

Затока - Залив - Bay – частина водного об’єкту, яка врізається в сушу. Вона має вільний обмін водних мас з іншою частиною цього водного об’єкту. Слабко вирізняється від основного водного басейну.

Часть водного объекта, которая врезается в сушу. Она имеет свободный обмен водных масс с другой частью этого водного объекта. Слабо отличается от основного водного бассейна.

Засмага - Загар - Tan, Suntan, Sunburn – смуглий колір шкіри внаслідок тривалого перебування на відкритому сонячному випромінюванні. Результат впливу ультрафіолетового випромінювання на шкіру. Процес відкладання пігменту меланін у нижніх шарах епідермісу шкіри.

Смуглый цвет кожи вследствие длительного пребывания на открытом солнечном излучении. Результат воздействия ультрафиолетового излучения на кожу. Процесс отложения пигмента меланин в нижних слоях эпидермиса кожи.

Словник склав Панченко Валентин