-Э-

Эстафета – Естафета – Relay  — це вид командного спортивного змагання. Складається із завдань на швидкість. Виконання наступного завдання передбачає закінчення попереднього. Передбачає зміну учасників протягом виконання. Характеризується наявністю атрибута — спеціального предмета.

Это вид командного спортивного соревнования. Состоит из задач на скорость. Выполнение следующего задания предусматривает окончание предыдущего. Предусматривает изменение участников в течение выполнения. Характеризуется наличием атрибута - специального предмета.

Экологичность – Екологічність - Ecological compatibility - це здатність не заподіювати шкоду природі. Діяльність з орієнтацією збереження природи.  Характеризується таким поняттям як «якість». Є запорукою якісного навколишнього середовища. Критерій навколишнього середовища щодо безпечності.

Это способность не причинять вред природе. Деятельность с ориентацией сохранение природы. Характеризуется таким понятием как «качество». Есть залогом качественного окружающей среды. Критерий окружающей среды по безопасности.

Экология – Екологія – Ecology  – наука про взаємодії живих організмів. Вивчає фундаментальні проблеми конкретних екосистем. Вивчає пристосування організмів до середовища. Досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем. Виявляє механізми підтримання їх стійкості.

Наука о взаимодействии живых организмов. Изучает фундаментальные проблемы конкретных экосистем. Изучает приспособления организмов к среде. Исследует структурно-функциональную организацию надорганизмових систем. Обнаруживает механизмы поддержания их устойчивости.

Экотур – Екотур – Ekotur – це особлива форма екотуристичного продукту. Це подорож щодо пізнання природи. Передбачає мінімальні збитки для середовища. Спрямований на збереження природнього середовища. Передбачає підвищення економічної свідомості туристів.

Это особая форма экотуристического продукта. Это путешествие по познания природы. Предусматривает минимальные убытки для окружающей среды. Направлен на сохранение природной среды. Предусматривает повышение экономической сознания туристов.

Экспериенциальная методика – Experiential learning – процес створення знань безпосереднім досвідом. Базується на навчанні через практичний досвід. Дозволяє розвивати знання, навички, цінності. Характеризується як "learning from experience". Є варіантом комунікативного підходу.

Процесс создания знаний непосредственным опытом. Базируется на обучении через практический опыт. Позволяет развивать знания, навыки, ценности. Характеризуется как "learning from experience". Есть вариант коммуникативного подхода.

Эйчар – Ейчар – Eychar – фахівець із роботи з персоналом. Працівник, який займається кадровими питаннями. Термін походить від англійського HR (Human Resources). Це сленгове названня Hr-менеджера. Займається зміцненням корпоративної культури, teambuilding.

Специалист по работе с персоналом. Работник, занимающийся кадровыми вопросами. Термин происходит от английского HR (Human Resources). Это сленговое на звание Hr-менеджера. Занимается укреплением корпоративной культуры, teambuilding.

Этапы смыслового запоминания – Етапи смислового запам’ятовування – STAGES OF SEMANTIC MEMORY – послідовність запам’ятовування певної інформації людиною. Здатність розуміння смислу даної інформації. Виявлення найбільш головних суттєвих думок. Узагальнення думок для подальшої роботи. Останній етап – запам’ятовування всього узагальненого.

Последовательность запоминания определенной информации человеком. Способность понимания смысла данной информации. Выявление наиболее главных существенных мыслей. Обобщение мнений для дальнейшей работы. Последний этап - запоминание всего обобщенного.

Этапы волевого действия – Етапи вольової дії – Stages volitional action – послідовне вирішення певних дій людиною. Містять всі ознаки та якості волі. Вибір шляху досягнення поставленої мети. Вольові дії є складні, прості. Кінцевий результат – досягнення своєї мети.

Последовательное решение определенных действий человеком. Содержат все признаки и качества воли. Выбор пути достижения поставленной цели. Волевые действия являются сложные, простые. Конечный результат - достижение своей цели.

Эмпатия  - Емпатія – Empathy  - розуміння відносин, почуттів іншої особи. Проявляється у формі емоційного співпереживання. Глибоке почуття, близьке до страждання. Розглядається як емоційна форма ідентифікації. Базується на всіх почуттях людини.

Понимание отношений, чувств другого человека. Проявляется в форме эмоционального сопереживания. Глубокое чувство, близкое к страданию. Рассматривается как эмоциональная форма идентификации. Базируется на всех чувствах человека.

Экстраверсия  - Екстраверсія – Extroversion  –  поширений в психології критерій категоризації. Є показником зміни рис особистості. Відображає поведінку людини в світі. Характеризується концентрацією на зовнішні об’єкти. Проявляється в дружелюбній та енергійній поведінці.

Распространенный в психологии критерий категоризации. Является показателем изменения черт личности. Отражает поведение человека в мире. Характеризуется концентрацией на внешние объекты. Проявляется в дружелюбной и энергичной поведении.

Эмоции  - Емоції – Emotions - особливий клас психічних станів людини. Відображають ставлення до навколишнього світу. Припускають  тілесні зміни, сильні почуття. Це  складний стан організму людини. Виникають по відношенню до ситуації.

Особый класс психических состояний человека. Отражают отношение к окружающему миру. Предполагают телесные изменения, сильные чувства. Это сложное состояние организма человека. Возникают по отношению к ситуации.

Экскурсия – Екскурсія – Excursion – туристська послуга для задоволення потреб. Передбачає відвідування цікавих, визначних  об’єктів. Носить тематичний характер ( природознавчі, історичні…).  Відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-екскурсовода. Проводиться для групи туристів, індивідуально.

Туристская услуга для удовлетворения потребностей. Предусматривает посещение интересных, выдающихся объектов. Носит тематический характер (естественные, исторические ...). Происходит под руководством квалифицированного специалиста-экскурсовода. Проводится для группы туристов, индивидуально.

Экологическая тропа – Екологічна стежка – ecological path – екскурсійний маршрут найбільш відвідуваними територіями. Створюється з метою екологічної просвіти. Є спеціально обладнаним екологічним маршрутом. Кожна стежка має свою тематику. Часто прокладається в заповідних територіях.

Экскурсионный маршрут наиболее посещаемыми территориями. Создается с целью экологического просвещения. Есть специально оборудованным экологическим маршрутом. Каждая тропа имеет свою тематику. Часто прокладывается в заповедных территориях.

Экзистенциализм – Екзистенціалізм – Existentialism – з'ясування сутнісних характеристик існування подорожуючого. Основним проявом екзистенції є свобода. Розглядає абсурдність відчаю, страху. Передбачає відповідальність за результату свого вибору. Є напрямком у філософії туризму.

Выяснения сущностных характеристик существования путешествующего. Основным проявлением экзистенции является свобода. Рассматривает абсурдность отчаяния, страха. Предусматривает ответственность за результат своего выбора. Есть направлением в философии туризма.

Экспедиция туристическая – Експедиція туристична – Expedition tour – це патріотична туристська ініціатива. Передбачає вивчення районів, випробовування туристського спорядження. Проводиться відповідно до затвердженого плану. Вивчення перспективних для туризму районів. Досліджувана група представлена до 12 чол.

Это патриотическая туристская инициатива. Предусматривает изучение районов, испытания туристского снаряжения. Проводится в соответствии с утвержденным планом. Изучение перспективных для туризма районов. Исследуемая группа представлена в 12 чел.

Словник складала Бондарчук Ірина.