-Ф-

Фаза - Фаза - Рhase – положення, стан, період, етап розвитку чого-небудь у природі чи суспільстві. Визначається у фізиці як агрегатний стан речовини. Окремий момент руху об’єкта у часі та просторі.

Положение, состояние, период, этап развития чего-либо в природе или обществе. Определяется в физике как агрегатное состояние вещества. Отдельный момент движения объекта во времени и пространстве.

Фасилітація – Фасилитация - Facilitate – стиль управління. Професійна організація групової роботи. Cпосіб навчання, при якому наставник займає позицію помічника і допомагає учневі самостійно знаходити відповіді на запитання та освоювати навички.

Стиль управления. Профессиональная организация групповой работы. Способ обучения, при котором наставник занимает позицию помощника и помогает ученику самостоятельно находить ответы на вопросы и осваивать навыки.

Фестиваль - Фестиваль - Festival – періодичне культурне святкування, що дається на честь кого-небудь. Вид подієвих туристичних ресурсів.Масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтв.

Периодическое культурное празднество, которое дается в честь кого-либо. Вид событийных туристических ресурсов. Массовое праздничное действо, включающее осмотр или демонстрацию достижений в определенных видах искусств.

Філософія туризму - Философия туризма - Рhilosophy tourism – вид соціальної філософії. Теорія людської діяльності як форма самореалізації засобами мандрівок, подорожей. Об'єктом філософії туризму є суспільство як "життєвий світ" людини, джерело її культурного досвіду.

Вид социальной философии. Теория человеческой деятельности как форма самореализации средствами путешествий, экспедиций. Объектом философии туризма является общество как "жизненный мир" человека, источник ее культурного опыта.

Флайтер - Флайтер - Flіter — туроператор, який є активним фрахтувальником повітряних судів, що належать місцевим авіакомпаніям. Зображує рівень розвитку туроперейтинга в регіоні, за якого туристичні організації можуть організовувати чартерні перельоти.

Туроператор, который является активным фрахтователем воздушных судов, принадлежащих местным авиакомпаниям. Изображает уровень развития туроперейтинга в регионе, при котором туристические организации могут организовывать чартерные перелеты.

Флотель - Флотель - Floatel – заклад розміщення. Функціонує на плаву. Розташований на спеціально облаштованому судні. Розміщується у вузлових пунктах туристського водного маршруту зі сприятливим природним ландшафтом для організації туристсько-рекреаційної діяльності.

Заведение размещения. Функционирует на плаву. Расположен на специально оборудованном судне. Размещается в узловых пунктах туристского водного маршрута с благоприятным природным ландшафтом для организации туристско-рекреационной деятельности.

Фокус група - Фокус-группа - Focus group — якісний метод дослідження у соціології та маркетингу. Групове інтерв'ю, у процесі якого намагаються відкрити сприйняття та ставлення групи людей-респондентів до певного товару, послуги чи концепції.

Качественный метод исследования в социологии и маркетинге. Групповое интервью, в процессе которого пытаются открыть восприятие и отношение группы людей-респондентов к товару, услуге или концепции.

Формальність - Формальность - Formality – зовнішні умови, вимоги, що мають обов'язково дотримуватись при оформленні чого-небуть. Це дії, процедури, встановлені правила, які пов'язані з обов'язковим виконанням туристами, що перетинають державний кордон.

Внешние условия, требования, должны обязательно соблюдать при оформлении чего-нибудь. Это действия, процедуры, установленные правила, связанные с обязательным выполнением туристами, пересекающих государственную границу.

Формування команди - Формирование команды - Тeam building – спосіб організації роботи. Співробітники розглядаються як члени взаємозалежної команди, а не окремі працівники. Ефективні команди не утворюються самі по собі, вони організовуються навколо визнаного лідера.

Способ организации. Сотрудники рассматриваются как члены взаимосвязанной команды, а не отдельные работники. Эффективные команды не образуются сами по себе, они организуются вокруг признанного лидера.

Форс-мажор - Форс-мажор - Force majeure – подія, яка не може бути передбачена. Обставина, що примушує діяти певним чином, всупереч наміру, настання якої не могло бути попереджено стороною, відповідальною за виконання зобов'язання.

Событие, которое не может быть предусмотрено. Обстоятельство, что заставляет действовать определенным образом, вопреки намерению, наступление которого не могло быть предотвращено стороной, ответственной за исполнение обязательства.

Форум - Форум – Forum – масове представницьке зібрання, з'їзд. Може означати конференцію; симпозіум, площу. За спільністю ознак можна виділити автофорум, бизнес-форум, интернет-форум тощо. У Давньому Римі відкрите місце для зборів.

Массовое представительное собрание, съезд. Может означать конференцию; симпозиум, площадь. По общности признаков можно выделить автофорум, бизнес-форум, интернет-форум и др. В Древнем Риме открытое место для собраний.

Фото-сафарі - Фото-сафари - Photo Safari – туристська поїздка з метою фотографування рідкісних тварин і рослин в природних умовах існування. Подорож фотографів з метою отримання знімків дикої природи та підвищення професійної кваліфікації.

Туристская поездка с целью фотографирования редких животных и растений в естественных условиях существования. Путешествие фотографов с целью получения снимков дикой природы и повышения профессиональной квалификации.

Франчайзинг – Франчайзинг - Franchising – форма організації бізнесу. Компанія (франчайзер) передає право на продаж своїх продуктів і послуг партнерові — дочірній компанії. Оренда протягом заданого періоду часу на право використання бізнес-моделі.

Форма организации бизнеса. Компания (франчайзер) передает право на продажу своих продуктов и услуг партнеру - дочерней компании. Аренда в течение заданного периода времени на право использования бизнес-модели.

Фрахтування - Фрахтование – Affreightment – угода наймання судна для виконання рейсу на певний період. Діяльність з укладання договору найму або зі здавання під найм. Здійснюється зазвичай приватними компаніями або брокерами.

Соглашение наем судна для выполнения рейса на определенный период. Деятельность по заключению договора найма или по сдаче внаем. Осуществляется обычно частными компаниями или брокерами.

Фрустрація - Фрустрация - Frustration – психічний стан гнітючої напруги, тривожності, відчаю, викликаний переживанням невдачі. Виникає в ситуації, яка сприймається особистістю як загроза досягненню значущої мети, реалізації її потреби, досягнення цілі.

Психическое состояние подавляющего напряжения, тревожности, отчаяния, вызванный переживанием неудачи. Возникает в ситуации, которая воспринимается личностью как угроза достижению значимой цели, реализации его потребности, достижения цели.

Словник складала Івахненко Надія