-Х-

Хаб – хаб - Hub - вузловий аеропорт, який має високий відсоток стикувальних рейсів, у хабах координується розклад відбуття і прибуття рейсів, проводиться пересадка і перевантаження з рейсу на рейс.

Узловой аэропорт, который имеет высокий процент стыковочных рейсов, в хабах координируется расписание отбытия и прибытия рейсов, проводится пересадка и перегрузки с рейса на рейс.

Ханну – ханну - Hannah - перший мандрівник , про якого збереглися історичні відомості (вирізьблене на скелі в Єгипті ім’я та опис подорожі), а метою подорожі було придбання товарів для потреб фараона Сакуре.

Первый путешественник, о котором сохранились исторические сведения (начертанные на скалы в Египте имя и описание путешествия), а целью поездки было приобретение товаров для нужд фараона Сакуре.

Хартія туризму - Хартия туризма - Charter tourism - основний міжнародний документ, що зафіксував норми і принципи відносин держав у галузі туристської діяльності, була схвалена резолюцією VI сесії Генеральної асамблеї ВТО, Софія, 22 вересня 1985 р.

Основной международный документ, зафиксировавший нормы и принципы отношений государств в области туристской деятельности, была одобрена резолюцией VI сессии Генеральной ассамблеи ВТО, София, 22 сентября 1985.

Харчування - питание - Nutrition - сфера послуг, що є невід’ємною складовою туристичної подорожі, в основі якої лежить підприємницька діяльність, пов'язана із задоволенням біологічної потреби людини в їжі.

Сфера услуг, являющихся неотъемлемой частью туристической поездки, в основе которой лежит предпринимательская деятельность, связанная с удовлетворением биологической потребности человека в еде.

Хедхантер – хедхантер - head-hunter - рекрутер, який здійснює пошук і працевлаштування досвідчених висококваліфікованих кадрів, наприклад керівники підприємств та спеціалісти вузьких профілів найбільш часто стають об'єктом уваги хедхантерів.

Рекрутер, осуществляет поиск и трудоустройство опытных высококвалифицированных кадров, например руководители предприятий и специалисты узких профилей наиболее часто становятся объектом внимания хедхантеров.

Хедхантінг - хедхантинг – Head-hunting - це один з напрямків пошуку і підбору персоналу ключових і рідкісних, як за фахом, так і за рівнем професіоналізму фахівців в різних галузях діяльності сучасної людини.

Это одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов в различных областях деятельности современного человека.

Хостел – хостел - Hostel - міні-готель, подібний до гуртожитку, який надає на короткий або тривалий термін житло, що представляє собою, як правило, спальне місце без додаткових зручностей у номері.

Мини-отель, подобный общежитии, которое оказывает на короткий или длительный срок жилье представляет собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в номере.

Хостес - хостес - hostess -  представник фірми, який приймає туристів, виступає від імені хазяїна або фірми, контактує з гостями, приділяє гостям або туристам увагу і надає необхідну допомогу.

Представитель фирмы, который принимает туристов, выступает от имени хозяина или фирмы, контактирует с гостями, уделяет гостям или туристам внимание и оказывает необходимую помощь.

Хотрек - хотрек - Hotrek - конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів у ЄС, основне завдання якої об'єднувати представницькі галузеві організації індустрії готелів, ресторанів і кафе країн-членів ЄС та сприяти їх тісному співробітництву.

Конфедерация национальных ассоциаций гостиниц и ресторанов в ЕС, основная задача которой объединять представительские отраслевые организации индустрии гостиниц, ресторанов и кафе стран-членов ЕС и способствовать их тесному сотрудничеству.

Храм - храм - Temple - архітектурна споруда, призначена для здійснення богослужінь і релігійних обрядів, в різні епохи виступав місцем громадських зборів, урочистих церемоній, носив меморіальний характер, надавав притулок тощо.

Архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов, в разные эпохи выступал местом общественных собраний, торжественных церемоний, носил мемориальный характер, предоставлял убежище и тому подобное.

Хмара -облако - cloud - скупчення на певній висоті в тропосфері продуктів конденсації водяної пари чи кристалів льоду. При укрупненні хмар і збільшенні швидкості вони випадають у вигляді опадів.

Скопление на определенной высоте в тропосфере продуктов конденсации водяного пара или кристаллов льда. При укрупнении облаков и увеличении скорости они выпадают в виде осадков.

Хімічне вивітрювання - химическое выветривание - Chemical weathering -  процес руйнування гірських порід під дією (грунтових, підземних, атмосферних і поверхневих) вод який супроводжується розчиненням та вилуговуванням порід. Найбільш інтенсивне вивітрювання відбувається в вологих тропіках.

Процесс разрушения горных пород под действием (грунтовых, подземных, атмосферных и поверхностных) вод который сопровождается растворением и выщелачивания пород. Наиболее интенсивное выветривание происходит во влажных тропиках.

Ходологія - Ходология - Hodology - підрозділ туризму, що вивчає рух людини її здатність долати природні і психологічні перешкоди,  має прикладний характер, розробляє методи управління рекреаційними потоками.

Подразделение туризма, изучает движение человека в его способность преодолевать естественные и психологические препятствия, имеет прикладной характер, разрабатывает методы управления рекреационными потоками.

Словник складала Полова Юлія.