-Ц-

Ціль – Цель - Goal - стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього. Ціль бажано або необхідно досягнути . Кінцева точка процесу. З досягненням цілі пов’язаний успіх проекту, роботи.

Состояние в будущем, который может изменить относительно настоящего. Цель желательно или необходимо достичь. Конечная точка процесса. С достижением цели связан успех проекта, работы.

Ціна - Цена - Price - фундаментальна економічна категорія. Ціна виражає грошову вартість одиниці товару. Це кількість грошей, необхідна за отримання одиниці товару чи послуги. Є інструментом ринкової конкуренції.

Фундаментальная экономическая категория. Цена выражает денежную стоимость единицы товара. Это количество денег, необходимое за получение единицы товара или услуги. Есть инструментом рыночной конкуренции.

Центр рекреаційний - Центр рекреационный - Recreation centre - окремий населений пункт з набором рекреаційних закладів. Рекреація і туризм є основними сферами господарської діяльності. Є одним із ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційного районування території.

Отдельный населенный пункт с набором рекреационных заведений. Рекреация и туризм являются основными сферами хозяйственной деятельности. Является одним из иерархических уровней туристско-рекреационного районирования территории.

Церемонія - Церемония - Ceremony - урочиста подія що відбувається за особливою нагодою. Може розумітися як обряд. В останньому випадку характеризується наявністю установлених правил проходження. Розглядається також як акт ввічливості.

Торжественное событие происходящее по особой возможности. Может пониматься как обряд. В последнем случае характеризуется наличием установленных правил прохождения. Рассматривается также как акт вежливости.

Цивілізація - Цивилизация - Civilization - людська спільнота, що протягом часу має особливі риси розвитку. Риси простежуються у соціально-політичній, економічній, культурній та інших сферах. Часто цивілізації об’єднують за переважанням релігії.

Человеческое сообщество, что в течение времени имеет особые черты развития. Черты прослеживаются в социально-политической, экономической, культурной и других сферах. Часто цивилизации объединяют по преобладанию религии.

Цикл рекреаційної діяльності - Цикл рекреационной деятельности - Cycle of recreational activity - стійка комбінація повторюваних рекреаційних занять за визначений відрізок часу. Виділяють добовий, тижневий, квартальний, щорічний та життєвий цикли.Кожен цикл характеризується особливим видом рекреаційної діяльності.

Стойка комбинация повторяющихся рекреационных занятий за определенный отрезок времени. Выделяют суточный, недельный, квартальный, ежегодный и жизненный цикли.Кожен цикл характеризуется особым видом рекреационной деятельности.

Цифрова модель - Цифровая модель - Digital model - відображення об’єкту, процесу у кодовій формі.  Модель відтворює структуру, функціонування, чи певні властивості об’єкта. Створюється з метою вивчення, розв’язання задач. Обробляється за допомогою комп’ютера.

Отображение объекта, процесса в кодовой форме. Модель воспроизводит структуру, функционирование, или определенные свойства объекта. Создается с целью изучения, решения задач. Обрабатывается с помощью компьютера.

Цивільна авіація - Гражданская авиация - Civil aviation - авіація, що використовується для задоволення потреб громадян. Включає перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти, виконання робіт в сільському господарстві. Основна функціонально-виробнича одиниця цивільної авіації – аеропорт.

Авиация, которая используется для удовлетворения потребностей граждан. Включает перевозку пассажиров, багажа, грузов и почты, выполнения работ в сельском хозяйстве. Основная функционально-производственная единица гражданской авиации - аэропорт.

Циклон – Циклон - Cyclone - атмосферний вихор з низьким тиском в центрі. З’являються завдяки силі Коріоліса. Циклони пов’язані з утворенням потужної хмарності і випадінням опадів. Виділяють позатропічні та тропічні циклони.

Атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Появляются благодаря силе Кориолиса. Циклоны связанные с образованием мощной облачности и выпадением осадков. Выделяют внетропические и тропические циклоны.

Цунамі - Цунами - Tsunami - довгі хвилі, породжені потужним впливом на товщу води. Найчастіше утворюються внаслідок сейсмічних рухів. Причинами можуть бути падіння метеориту, зсуви. Характерною рисою є рух всієї товщі води.

Длинные волны, порожденные мощным влиянием на толщу воды. Чаще всего образуются в результате сейсмических движений. Причинами могут быть падение метеорита, оползни. Характерной чертой является движение всей толще воды.

Цілюща властивість - Целебное свойство - Healing power - властивість здійснювати корисний ефект для здоров’я.Термін застосовується до різного роду речовин, об’єктів. У рекреації відноситься до властивостей природного середовища чи окремих його компонентів.

Свойство осуществлять полезный эффект для здоровья.Термин применяется к разного рода веществ, объектов. В рекреации относится к свойствам природной среды или отдельных его компонентов.

Цензура - Цензура - Censorship - контроль над публічним виявом думок і творчості індивіда. Здійснюється державою, організацією чи групою людей. Проявляється у придушенні вияву певних ідей. Приводом називають намагання стабілізувати суспільство.

Контроль над публичным проявлением мыслей и творчества индивида. Осуществляется государством, организацией или группой людей. Проявляется в подавлении проявления определенных идей. Поводом называют попытки стабилизировать общество.

Цент - Цент - Cent - розмінна монета. Одна сота частина основної грошової одиниці. Поширена в багатьох країнах світу. Найвідоміші країни чи групи країн: США, ЄС, Австралія. Зазвичай відноситься до долара.

Разменная монета. Одна сотая часть основной денежной единицы. Распространена во многих странах мира. Самые известные страны или группы стран: США, ЕС, Австралия. Обычно относится к доллару.

Церква - Церковь - Church - культова споруда у православних, католицьких, греко-католицьких та окремих протестантських християн. В церкві відбуваються релігійні богослужіння. Часто є  туристичним об’єктом. Головний атрибут релігійного туризму.

Культовое сооружение в православных, католических, греко-католических и отдельных протестантских христиан. В церкви проходят религиозные богослужения. Часто является туристическим объектом. Главный атрибут религиозного туризма.

Цирк – Цирк - Circus - вид мистецтва, по законам якого будується розважальна програма. Одночасно є і будівлею, де проходять видовища. Має круглу форму. Включає манеж  і трибуни.

Вид искусства, по законам которого строится развлекательная программа. Одновременно является и зданием, где проходят зрелища. Имеет круглую форму. Включает манеж и трибуны.

Словник склав Козир Микола.