-Ч-

Число Міллера - число Миллера - Number Miller (гаманець Міллера) - правило, психолога Джорджа Міллера. Сфороване у 1956 році. Згідно з ним, кількість об'єктів, яку середньостатистична людина може тримати в робочій пам'яті дорівнює 7(±2).

Правило, психолога Джорджа Миллера. Сформированное в 1956 году. Согласно ему, количество объектов, которое среднестатистический человек может держать в рабочей памяти равен 7 (± 2).

Часова динаміка функцій рекреаційного об”єкта - Временная динамика функций рекреационного об "объекта - The temporal dynamics of recreational features on the "object - зміна функцій рекреаційного об'єкта. Внаслідок виникнення нових суспільних потреб. Зміна соціальної ролі характерна для культових об'єктів. Вони мають історичну цінність. Цивільних споруд природних утворень,які розглядаються як рекреаційні.

Изменение функций рекреационного объекта. Вследствие возникновения новых общественных потребностей. Изменение социальной роли характерна для культовых объектов. Они имеют историческую ценность. Гражданских сооружений природных образований, которые рассматриваются как рекреационные.

Чартер - Чартер - Сharter - договір між власниками транспортного засобу та фрахтувальником. На оренду всього транспортного засобу або його частини на певний рейс або термін. Перевезення призначаються на конкретний час, день, у конкретно замовлене місце.

Договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем. На аренду всего транспортного средства или его части на определенный рейс или срок. Перевозки назначаются на конкретное время, день, в конкретно заказанное место.

Чартерний рейс - Чартерный рейс - Chartered flights - замовлений ексклюзивно для спеціальної групи людей. Вони належать одній організації . Їх переліт організується від одного імені. Чартерні рейси набагато дешевше, ніж регулярні. Можуть здійснюватися додатковими літаками.

Заказанный эксклюзивно для специальной группы людей. Они принадлежат одной организации. Их перелет организуется от одного имени. Чартерные рейсы намного дешевле, чем регулярные. Могут осуществляться дополнительными самолетами.

Чартерний тур - Чартерный тур - Charternыy tour - подорож, яка виконується поза регулярним розкладом руху. На умовах чартеру, тобто оренди на певний рейс або термін. Основною перевагою туру є готовність до вильоту в будь-який час доби.

Путешествие, которое выполняется вне регулярного расписания. На условиях чартера, т.е. аренды на определенный рейс или срок. Основным преимуществом тура готовность к вылету в любое время суток.

Чартер-хаус - Чартер-хаус - Charter House - назва мотелів, які були розроблені акціонерним об'єднанням готелів (АОГ). Виникли в США у кінці 50 - х рр. ХХ ст. Існували два типи - багатоповерховий і малоповерховий. Враховувались можливості розміщення у місцевостях з різноманітними умовами.

Название мотелей, которые были разработаны акционерным объединением отелей (АОО). Появились в США в конце 50 - х гг. ХХ в. Существовали два типа - многоэтажный и малоэтажный. Учитывались возможности размещения в местностях с различными условиями.

Чайові - Чаевые - Tips - винагорода поза рахунком. Працівник готелю, ресторану тощо може отримати від клієнта. Інколи чайові бувають обов'язковими. У США вважається гарним тоном залишати до 20 - 25% чайових.

Вознаграждение за счетом. Работник отеля, ресторана может получить от клиента. Иногда чаевые бывают обязательными. В США считается хорошим тоном оставлять до 20 - 25% чаевых.

Частота зміни білизни в номері - Частота смены белья в номере - The frequency change of underwear in the room - важливий показник категорії готелю. В готелі ***** постільну білизну міняють щоденно. У готелях ** білизну міняють один раз на дві доби. В простіших готелях - раз на тиждень.

Важный показатель категории отеля. В отеле ***** постельное белье меняют ежедневно. В гостиницах ** белье меняют один раз в двое суток. В простых отелях - раз в неделю.

Час відпочинку - Время отдыха - Time for rest - встановлений законодавством час. Протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов'язків. Його можуть використовувати на власний розсуд. Щорічні відпустки - найтриваліший за кількістю вільних днів поспіль вид відпочинку.

Установленное законодательством время. В течение которого работники свободны от выполнения трудовых обязанностей. Его могут использовать по своему усмотрению. Ежегодные отпуска - самый большой по количеству свободных дней подряд вид отдыха.

Чек – Чек — Сheque - встановленої форми грошовий документ. Містить безумовне письмове розпорядження про сплату зазначеної в чеку суми. Зазвичай використовують як засіб розрахунків у подорожах. Туристу не доводиться перевозити готівку в кишені. При втраті відновлюється вартість в найближчому банку.

Установленной формы денежный документ. Содержит безусловное письменное распоряжение об уплате указанной в чеке суммы. Обычно используют как средство расчетов в путешествиях. Туристу не приходится перевозить наличные в кармане. При утрате восстанавливается стоимость в ближайшем банке.

Човен – Човен - Boat — веслове, вітрильне чи моторне судно. Призначене для пересування туристів по річках, озерах та в прибережних морських водах. Використовуються для рибальства, рятування та перевезення людей. Слугує як спортивне та прогулянкове судно.

Весельное, парусное или моторное судно. Предназначенное для передвижения туристов по рекам, озерам и в прибрежных морских водах. Используются для рыболовства, спасения и перевозки людей. Служит как спортивное и прогулочное судно.

Чорне море - Чёрное море - Black Sea - море між Європою та Західною Азією. Для більшої частини території моря характерна тепла волога зима і спекотне сухе літо. Один з найбільших курортних регіонів Євразії.

Море между Европой и Западной Азией. Для большей части территории моря характерна теплая влажная зима и жаркое сухое лето. Один из крупнейших курортных регионов Евразии.

Чайний туризм - Чайный туризм - Tea tourism - тури, що проходять по місцевостях. Центрах вирощування чайного куща. Дуже популярні відвідування чайних садів або чайних плантацій. Лідирують Китай, Індія, Шрі — Ланка.

Туры, проходящие по местностям. Центрах выращивания чайного куста. Очень популярны посещения чайных садов или чайных плантаций. Лидируют Китай, Индия, Шри - Ланка.

Чорнобиль - Чернобыль - Chernobyl ("мертве місто") - місто на півночі України. Мешканці були евакуйовані внаслідок аварії на АЕС в 1986 році. Названо найбільш "екзотичним" місцем для туризму на Землі. Відбуваються тури, переважно одноденні. Поїздка абсолютно безпечна.

Город на севере Украины. Жители были эвакуированы в результате аварии на АЭС в 1986 году. Названо самым "экзотическим" местом для туризма на Земле. Происходят туры, преимущественно однодневные. Поездка абсолютно безопасна.

Чуйність - Отзывчивость - Responsiveness - те на скільки тонко людина відчуває інших. Турбота про потреби, запити і бажання людей. Те, наскільки легко представник компанії реагує на побажання, настрій клієнта. Трепетне, ніжне і ласкаве ставлення.

То на сколько тонко человек чувствует других. Забота о потребности, запросах и желаниях людей. То, насколько легко представитель компании реагирует на пожелания, настроение клиента. Трепетное, нежное и ласковое отношение.


Словник складала Руденко Іра.