-Щ-

Щільність гранично допустима - Плотность предельно допустимая - Density allowable - рівень щільності, перевищення якого з певних причин небажане. У туристській літературі використовується термін "гранично припустиме навантаження". Цей термін стосується чисельності туристів, за якої настають незворотні порушення компонентів ландшафту.

Уровень плотности, превышение которого по определенным причинам нежелательно. В туристской литературе используется термин "предельно допустимая нагрузка". Данный термин численности туристов, при которой наступают необратимые нарушения компонентов ландшафта.

Щільність критична - Плотность критическая - Сritical density - щільність граничного насичення території об'єктами. При перевищенні даних об'єктів у ландшафті починають відбуваються якісні зміни. В туризмі використовуються такі показники, як гранично припустимі навантаження, після яких настає незворотне порушення рекреаційних ресурсів.

Плотность предельного насыщения территории объектами. При превышении данных объектов в ландшафте начинают происходят качественные изменения. В туризме используются такие показатели, как предельно допустимые нагрузки, после которых наступает необратимое нарушение рекреационных ресурсов.

Щит (кристалічний щит) - Щит (кристалічний щит) - Shield (Shield kristalіchny) - великий (до 1000 км впоперек) виступ фундаменту платформи. Зберігав протягом еволюції більш-менш постійне в плані й по висоті положення й лише епізодичне, під час найбільших трансгресій, що заливався водами дрібного моря.

Большой (до 1000 км поперек) выступ фундамента платформы. Сохранял в течение эволюции более или менее постоянное в плане и по высоте положения и лишь эпизодическое, во время самых трансгрессий, что заливался водами мелкого моря.

Щитовий вулкан - Щитовой вулкан - Shield volcano - вулкан у формі щита із дуже похилими схилами. Виникає під час виливу рухливої базальтової лави, яка розтікається на значні відстані від центра виверження. Розрізняють два види щитових вулканів: ісландські і гавайські.

Вулкан в форме щита с очень покатыми склонами. Возникает при утечки подвижной базальтовой лавы, которая растекается на значительные расстояния от центра извержения. Различают два вида щитовых вулканов: исландские и гавайские.

Щука - Щука - Pike - риба із сімейства щукових. Поширена в прісних водах Євразії та Північної Америки. Живе зазвичай в прибережній зоні, у водних заростях, в непроточних або слабопроточних водах.

Рыба из семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живет обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах.

Щабель - Ступень - Stage - являє собою поперечний (горизонтальний) брусок в драбині.

Представляет собой поперечный (горизонтальный) брусок в лестнице.

Щирість – Искренность – Sincerity – це відсутність протиріч між реальними почуттями і намірами стосовно іншої людини (або групи людей) і тим, як ці почуття та наміри відображаються у висловлювані; один із аспектів чесності та правдивості.

Это отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями в отношении другого человека (или группы людей) и тем, как эти чувства и намерения отражаются в высказываемые; один из аспектов честности и правдивости.

Щавель - Щавель - Sorrel – рід одно-і багаторічних трав і напівчагарників сімейства Гречані (Polygonaceae) з продовгуватими листям.

Род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречневые (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

Щастя (населений пункт) – Счастье – Shchastya – місто в Луганській області, місто-супутник Луганська, підпорядковане Луганській міськраді, розташоване на лівому березі річки Сіверський Донець; Населення: 12 629 осіб (станом на 2014).

Город в Луганской области, город-спутник Луганска, подчинено Луганском горсовете, расположенный на левом берегу реки Северский Донец; Население: 12 629 человек (по состоянию на 2014).

Щастя (психологічна категорія) – Счастье – Happiness – стан людини, який відповідає найбільш внутрішній задоволеності умовами свого буття, повноті і свідомості життя, реалізацією свого людського призначення.

Состояние человека, который соответствует наиболее внутренний удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, реализацией своего человеческого назначения.

Щогла – Мачта – Mast – високий стовп, вертикальна або похила конструкція на судні, призначений для встановлення вітрил, підняття прапора, влаштування спостережних пунктів і зазвичай підтримується розтяжками.

Высокий столб, вертикальная или наклонная конструкция на судне, предназначенное для установки парусов, поднятия флага, устройства наблюдательных пунктов и обычно поддерживается растяжками.

Щі (Капусняк) – Щи – Shchi – різновид заправного супу, національне російське блюдо. У первинному варіанті слово «съти», яке походить від староруського «съто» (пожива), з'явилося в російській мові на початку XVI століття і означало «поживний напій, рідку страву, юшку, вариво, суп, заправлений капустою, щавлем і іншою зеленню».

Разновидность заправочного супа, национальное русское блюдо. В первоначальном варианте слово «съты», которое происходит от древнерусского «съто» (пища), появилось в русском языке в начале XVI века и означало «питательный напиток, жидкую пищу, суп, варенье, суп, заправленный капустой, щавелем и другой зеленью.

Щорічник – Ежегодник – Yearbook – періодичне видання, що виходить один раз на рік. З 1948 р. почалося систематичне видання гідрологічних щорічників, а з 1957 р. «Археографічний щорічник», в яких публікувалися статті з археографії, джерелознавства та допоміжних історичних дисциплін, огляди документів і окремі джерела.

Периодическое издание, выходящее один раз в год. С 1948. Началось систематическое издание гидрологических ежегодников, а с 1957 г.. »Археографический ежегодник», в которых публиковались статьи по археографии, источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, обзоры документов и отдельные источники.

Щедрий вечір – Щедрый вечер – Malanka – вечір 13 січня напередодні Старого Нового року, святкування якого походить від стародавнього дохристиянського звичаю. Оскільки за християнським календарем у цей день також припадає пам'ять преподобної Меланії, то його ще називають – Маланки.

Вечер 13 января в канун Старого Нового года, празднование которой происходит от древнего дохристианского обычая. Поскольку по христианскому календарю в этот день также приходится память преподобной Мелании, его еще называют - Маланки.

Щекавиця – Щекавица – Shchekavytsia – гора в Києві над Подолом, яка своїм легендарним минулим має визначне історичне значення як для Києва, так і для всієї України і є священним символом національної української культури.

Гора в Киеве над Подолом, которая своим легендарным прошлым имеет выдающееся историческое значение как для Киева, так и для всей Украины и является священным символом национальной украинской культуры.

Щур – Крыса – Rat – шкідливий ссавець родини мишоподібних, значно більший за мишу, переважно з сірою шерстю і довгим лускатим хвостом.

Вредное млекопитающее семейства мышевидных, значительно больше мышь, преимущественно с серой шерстью и длинным чешуйчатым хвостом.

Словник складала Полова Юлія.